Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 11469   од 08.11.2022.године , Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

                ОЈ Општа  болница Ужице

                 1.Лабораторијски техничар у дијагностици ................................................... 1 извршилац

                 2.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ......... 1 извршилац

                ОЈ Општа боница Прибој

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ......... 1 извршилац

            

               Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – IV степен стручне спреме,завршена медицинска  школа,смер медицинска сестра,положен стручни
  • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици – IV степен стручне спреме,завршена медицинска  школа,смер лабораторијски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић