Дом Здравља „др Милорад Михајловић“ Ражањ

На основу  члана   7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе,члана 6 и 7 Правилника о раду Дома здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-01-665/2022-02 од 26.08.2022. године и  Кадровског плана за 2022. године од 03.10.2022. године  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ,  a у складу са насталим потребама,  објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

За пријем у радни однос :

1/jeдног возача санитетског возила на неодређено време

Услови:

       -  средња машинска или саобраћајна школа IV или III  степен

       -  изузетно КВ возач, пожељно је поседовање дипломе КВ механичара

        -поседовање возачке дозволе Б категорије    

       -  извод из матичне књиге рођених

Потребна документа/оверена фотокопија/ су:

         -диплома о завршеној  наведененој  средњој школи

         -извод из матичне књиге рођених

         -поседовање возачке дозволе Б категорије            

Документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. Др Милорада Михајловића 5, 37215 Ражањ са назнаком ,,Пријава на оглас,,

Oглас остаје отворен 8.дана од дана објављивања.         

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/3841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова.

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц