Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђијa

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 25/2020 – Анекс I ), Дописа Министарства здравља број 112-01-131/2022-02 од 10.03.2022. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1736/2022 од 28.02.2022. године и 24. Статута Дома здравља Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија, Одлуке директора број 01- 2882 од 08.11.2022. године директор Дома здравља расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Магистар фармације ( дипл.фармацеут ) у Огранку апотеке у Новом Сланкамену примиће се у радни однос 1 /један / извршилац на неодређено време;

 

Опис послова:

 • обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води прописану медицинску документацију;
 • издаје готове лекове на рецепт и материјално и морално одговара за то;
 • врши наплату партиципације и учешћа за лекове, врши продају лекова без рецепта, магистралних препарата, продају ампула, санитетског материјала, дијететских суплемената и друге робе намењене за продају у апотеци, и финансијски одговара за стање средстава у благајни;
 • прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих;
 • доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;
 • ради на промоцији здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим радницима;
 • израђује магистралне лекове;
 • управља фармацеутским отпадом;
 • издаје наркотичне и психотропне лекове и води евиденцију о њима /књигу/;
 • врши ретаксирање и контролу издатих рецепата и налога за помагала;
 • у одсуству начелника набавља робу и прави калкулацију цена;
 • учествује у континуираном стручном усавршавању;
 • обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање послова магистра фармације:

 • на интегрисаним академским студијама фармацеутске струке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године фарацеутске струке, по пропису који је  уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • општа здравствена способност;
 • познавање рада на рачунару;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације

 

Радно време износи 40 сати недељно.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету фармацеутске струке;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима магистра фармације;
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци)
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос)
 • кратку биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 Оглас објавити на web сајту Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

                                                                                                        

 

В.д. Директор Дома здравља                                                                                                                                                Др Драган Ђорђевић

Спец. гинекологије и акушерства