Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.15801 од 08.11.2022. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-912/2022-02 од 02.11.2022. године о Закључку 51 бр: 112-8430/2022 од 26.10.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 6 месеци за:

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЕ  РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИЛАЦА:

 

I за Управу и секретаријат

-1 службеник за односе са јавношћу и маркетинг на неодређено време са пробним радом од шест месеци за рад у Медија центру

 

Услови: Високо образовање; на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године из области маркетинга, менаџмента, комуникација и медија; на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године;

 

II за Службу за економско- финансијске послове

- 1 стручни сарадник за пројекте на неодређено време са пробним радом од шест месеци за рад у Одељењу пореза и наплате

 

Услови: Високо образовање; на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за радна места су утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима је доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин