Дом здравља Раковица

На основу члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 95/2019 и 58/2020-Анес)   и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем, здравственом негом и поливалентом патронажом, , на радном месту

 

--ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-2 ИЗВРШИОЦА У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ, до повратка запослених са одсуства (породиљско боловање, нега детета)

 

-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР- 1 ИЗВРШИЛАЦ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ МЕДИЦИНУ- до повратка запосленог са неплаћеног одсуства,

 

-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР- 1 ИЗВРШИЛАЦ  У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ МЕДИЦИНУ- у временском периоду од 6 месеци, због повећаног обима посла.

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ/СТРУКОВНУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:

- фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинског школи/Висока здравствена школа струковних студија,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-Фотокопије дозволе за рад-лиценца 

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ-ТЕХНИЧАРА:

-фотокопију дипломе о завршеној средњом медицинској школи- општи смер,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-Фотокопије дозволе за рад-лиценца 

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

 

Рок за подношење молби  је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд и на сајту Дома здравља.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др сци мед Светлана Антић