Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр 11173/22 од 08.11.2022.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:

 

 1. 1. Доктор медицине специјалиста у операционим салама у Одељењу за интензивно лечење Службе за анестезиологију и реаниматологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом.

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: -  Медицински факултет и специјализација из анестезиологије са реаниматологијом, VII-2 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

2.  Виша медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима-одговорна за рад у Одсеку за хирургију дојке Службе за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању,

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар или хируршког смера, Висока медицинска школа струковних студија, или завршен Медицински факултет, основне  струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар или хируршког смера  VI-1 или VI-2степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 3. Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; грађевинске, електротехничке или машинске струке

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године грађевинске, електротехничке или машинске струке VII – 1 степен стручне спреме        

- знање рада на рачунару;

- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

4.Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге за рад у Одељењу за одржавање хигијене објеката и простора  у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: - основна школа

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

 • За радна места  бр. 1.
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,
 •  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа
 • доказ о радном искуству
 • За радно место бр.2. :
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа
 • За радна места  бр. 3
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,  
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (у складу са законом)
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • доказ односно изјаву о познавању рада на рачунару
 • За радна места од бр. 4
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине