Општa болницa Ћуприја

           На основу члана 7-8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2022. годину, бр. 112-01-64/2022-02 од 07.04.2022. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.12414 од 09.11.2022. године, Општа болница Ћуприја, расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, док траје потреба а најдуже до 6 месеци, за послове:

 

  1. Фармацеутског техничара............................................. 1 извршилац, за

      потребе Службе за медицинско снабдевање

 

Стручна спрема/ образовање-средња медицинска школа-смер фармацеутски техничар

Опис послова: врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему, спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова, спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа, правилно одлаже фармацеутски отпад, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђених нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати/кандидаткиње треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати/кандидаткиње за радно место фармацеутског техничара су дужни да уз пријаву доставе:

  • фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију лиценце или Решење о упису у надлежну Комору Србије
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
  • кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

 

 

  1. Курира..............................................................................1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање - средња стручна спрема / изузетно - основно образовање и радно искуство на овим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору(“Сл.гласник РС” бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и поседовање возачке дозволе Б категорије.

Опис послова: прима, разврстава и доставља пошту и други материјал, води евиденцију поште у интерним доставним књигама, преузима пошиљке и предаје на завођење у писарницу, преузима поштанске пошиљке за експедовање и предаје пошту, обавља и друге послове предвиђене нормативним актима установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/a.

Кандидати/кандидаткиње за радно место курира су дужни да уз пријаву доставе:   

-фотокопију доказа о завршеној школи

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте

-кратку биографију са адресом и контакт телефоном

-доказ о радном искуству стечено до датума ступања на снагу Уредбе о

            каталогу радних места у јавним службама(само за кандидате који конкуришу

            са основним образовањем)

-фотокопију возачке дозволе Б категорије

 

Пријавом на оглас кандидати/кандидаткиње дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења процедуре избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидат/кандидаткиња биће дужан/на да приликом заснивања радног односа достави оверене фотокопије горе наведене документације.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију а заинтересовани кандидати/кандидаткиње могу преузети исту у кадровској служби Установе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – (навести послове за које се подноси пријава).

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 11.11.2022. ДО 18.11.2022.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић