Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад

На основу одлуке директора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, број  1049  од  14.11.2022. године расписује се

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време у оквиру уговореног броја радника

 

За радно место „специјалиста епидемиолог“ .............     1 извршилац.

Опис послова:

 • спроводи стручно-методолошке,превентивне и оперативне мере хигијенско-епидемиолошке заштите студената;
 • обавља активноактивно епидемиолошко истраживање и надзор при појави заразне болести у колективима ( студентским домовима и ресторанима);
 • прати и анализира акутне заразне болести међу студентима;
 • организује, предлаже и учествује у спровођењу мера хигијенско-епидемиолошке заштите у ванредним условима;
 • врши анализу и процену епидемиолошке ситуације болести против којих се спроводи имунизација;
 • обавља послове саветовања пре и после тестирања на ХИВ;
 • обавља послове из области превенције ХИВ инфекције;
 • реализује програме превенције ХИВ;
 • ради на превенцији хепатитиса Б и хепатитиса Ц и других полно преносивих инфекција (ППИ);
 • спроводи едукацију студената вазану за ХИВ и друге ППИ;
 • сарађује са саветницима из других центара који се баве сличним или истом здравственом проблематиком;
 • даје стручна мишљења и тумачења из области епидемиологије;
 • контролише опште санитарно-хигијенске услове у Заводу;
 • учествује у обављању превентивних прегледа пре усељења у Установе за колективни смештај студената и ученика;
 • учествује у свим здравственио-промотивним активностима одсека за унапређење и очување здравља;
 • ради у превентивним саветовалиштима;
 • учествује у посебним програмима (вакцинација,мере у току епидемија и масовних несрећа,мере за рано откривање болести);
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • обавља и друге послове по налогу шефа одсека,
 • Помоћника директора за здравствену делатност и директора и њима одговара за свој рад.

 

 

Радни однос  заснива се на одређено време, са пуним радним временом.

 

 

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

 

Стручна спрема:

                            - Високо образовање, завршени правни факултет VII 1 степеном стручне спреме:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно  специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Остали услови: – стручни испит

                             - лиценца

                             - специјалистички испит

                             - најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Нови Сад.

Пријаве са доказима о испуњености услова се подносе поштом или лично на адресу Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, са назнаком „за оглас“.

Заинтересовани кандидати треба да приложе потребну докуменацију:

 • Фотокопију дипломе о стеченом образовању,
 • потврду о радном искуству, ради доказа о испуњености услова и
 • молбу са краћом биографијом.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидат који буде изабран по огласу обавезан је да оригиналну  документацију достави на увид.

 

 

Директор Завода

Маст. екон. Славица Патровић