Дом здравља Житиште

На основу члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“  бр. 96/19, 58/20 ), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора Дома здравља Житиште као и Кадровског плана Дома здравља Житиште број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.год. расписује се

 

ОГЛАС
за радно место

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

 

Број извршилаца : 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на одређено време- 3 месеца, због повећаног обима посла

Радно време: пуно, 40 часова недељно
Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Услови за пријем:

 1. Завршен стоматолошки факултет - VII степен стручне спреме
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад
 4. Држављанство Републике Србије
 5. Положен возачки испит Б категорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон
 • Личну карту (фотокопија или очитана)
 • Уверење о држављанству (оригинал-не старији од 6 месеци)
 • Диплому о завршеном стоматолошком факултету (оверена фотокопија)
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија)
 • Лиценцу за рад (оверена фотокопија)
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • Доказ о имунизацији Хепатитис Б.
 • Возачка дозвола Б категорије

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком „За оглас“. Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел с.р.