Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин

        У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-681/22, од дана 15.11.2022.године, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  неодређено време:

  1. Доктор медицине специјалиста интерне медицине- субспецијалиста ендокринолог на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, на Болничком одељењу за лечење и рехабилитацију - 1 извршилац

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин:

 

  • Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

  • Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит за звање доктора медицине;

 - лиценца за обављање уже специјалистичких послова субспецијалисте ендокринолога;

- специјалистички испит из интерне медицине;

- испит / рад из уже специјализације- субспецијалисте ендокринологије;

- најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

        У пријави за оглас кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, односно оверену фотокопију стечене дипломе, положеног стручног испита, лиценце и доказ о радном искуству.

 

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање, испостава Апатин.

 

        Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одељењу за економско-финансијске и опште и правне послове.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

в. д.  директора,

др Драгана Мрђенов