Општа болница Ћуприја

    На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана бр.112-01-64/2022-02 од 07.04.2022. године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2022. годину, Закључка 51 брoj: 112-6076/2022 од 29.07.2022. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр.112-01-665/2022-02 од 25.08.2022. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.12517 од 14.11.2022. године, расписује се

 

                                               

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следећа радна места, односно за послове:

 

  1. Доктора медицине специјалисте на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти ...................... 1 извршилац за потребе Одсека неонатологије

 

Стручна спрема/образовање – високо образовање на медицинском факултету – доктор медицине специјалиста педијатрије

Додатна знања / радно искуство:

 - стручни испит

   - лиценца

   - специјалистички испит из педијатрије

   - најмање три године и шест месеци  радног искуства у звању доктор медицине

           Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља и друге послове у складу са својом стручном спремом и правилима струке предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати/кандидаткиње треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати/кандидаткиње за радно место доктора медицине специјалисте на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти за потребе Одсека неонатологије су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију дипломе или уверење о завршеном Медицинском факултету

   - фотокопију дипломе или уверење о завршеном специјалистичком испиту из педијатрије

   - фотокопију уверења или потврде о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у надлежну Комору Србије,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - доказ о радном искуству(фотокопија радне књижице,Уговора о раду или сл.)  

   - извод из матичне књиге венчаних(уколико су диплома или уверење на девојачко презиме)

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном и доказом о радном искуству.

 

  1. Доктора медицине специјалисте у операционој сали .... 1 извршилац за потребе Службе опште хирургије

 

Стручна спрема/образовање – високо образовање на медицинском факултету – доктор медицине специјалиста опште хирургије

Додатна знања / радно искуство:

 - стручни испит

   - лиценца

   - специјалистички испит из опште хирургије

   - најмање три године и шест месеци  радног искуства у звању доктор медицине

           Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља и друге послове у складу са својом стручном спремом и правилима струке предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати/кандидаткиње треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати/кандидаткиње за радно место доктора медицине специјалисте у операционој сали за потребе Службе опште хирургије су дужни да уз пријаву доставе:   

   - фотокопију дипломе или уверења о завршеном Медицинском факултету

   - фотокопију дипломе или уверења о завршеном специјалистичком испиту из опште хирургије

   - фотокопију уверења или потврде о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у надлежну Комору Србије,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - доказ о радном искуству(фотокопија радне књижице,Уговора о раду или сл.) 

   - извод из матичне књиге венчаних(уколико су диплома или уверење на девојачко презиме)

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном и доказом о радном искуству.

 

 

  1. Доктора медицине........................................................... 1 извршилац, за потребе Одсека рентген, ЦТ и МР дијагностике

 

Стручна спрема/образовање – високо образовање на медицинском факултету

Опис послова: Обавља послове доктора медицине у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати/кандидаткиње треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати/кандидаткиње за радно место доктора медицине су дужни да уз пријаву доставе:  

  - фотокопију доказа о завршеном медицинском факултету,

  - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

  - фотокопију лиценце издате од надлежног органа или

    Решење о упису у надлежну Комору Србије,

  - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

  - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

              Пријавом на Јавни оглас кандидати/кандидаткиње дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења поступка избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати/кандидаткиње биће дужни да пре заснивања радног односа доставе  оверене фотокопије документације која је достављена уз пријаву.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију која је приложена уз пријаву а заинтересовани кандидати/кандидаткиње могу преузети исту у кадровској служби Установе.

         Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

         Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време -  за послове (навести послове за које се подноси пријава)”.

        Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ВАЖИ ОД 16.11.2022. ДО 23.11.2022. године

Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић