Институт за онкологију Војводине

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, Инструкције Министарства здравља број 120-01-151/2020-02, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2022. годину бр.112-01-64/2022-02 од 02.02.2022. године, и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019) и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/22/3-5218 од 27.12.2022. године, расписује се

 

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

  • Медицински физичар - 3 извршиоца

     Услови за обављање посла:

  • високо образовање из области физичких наука на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине у Одељењу за медицинску физику и квалитет радиотерапије Клинике за радијациону онкологију.

 

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
  • фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове у зони јонизујућих зрачења; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Проф. др Зоран Радовановић,

в. д. директора Института за онкологију Војводине