ДОМ ЗДРАВЉА ДЕСПОТОВАЦ

Дом здравља Деспотовац, на основу члана 7. ст. 1 тач. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр.96/2019, 58/2020-Анекс и 135/2022), члана 18- 23. Статута ДЗ Деспотовац, Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Деспотовац број: 112-01-64/2022-02 од 23.03.2022.године, Инструкцијом Министарства здравља о реализацији тачке 3.кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број:120-01-151/2020-02 од 31. августа 2023. године која се продужава до 30. новембра 2023. године, Одлуком в.д.директора бр.2263 од 13.09.2023. године, расписује:

 

ЈА В Н И  О Г Л А С

 за пријем у радни однос на одређено време до 30.11.2023.године

 

- ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР: 1 извршилац на одређено време због повећаног обима посла у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада, хитну медицинску помоћ,кућно лечење и поливалентну патронажу ДЗ Деспотовац.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Деспотовац.

Услови  за заснивање радног односа:

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати морају да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Деспотовац:

а) Стручна спрема/образовање

 

    Високо образовање:                         

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

 

– стручни испит;                     

– лиценца;                                       

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора  медицине;

 

 

 

 

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас као доказ достави следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

  • диплому о стеченом образовању,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • лиценца или решења о упису у именик надлежне Коморе,
  • извод из матичне књиге рођених ,
  • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
  • уверење о држављанству РС,
  • очитану личну карту,
  • Кандидат прилаже и кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил

и-или број мобилног телефона).

 

 Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Деспотовац.

Оглас објавити на интернет страници Министарства здравља, интернет страници Дома здравља Деспотовац и огласној табли Дома здравља Деспотовац.

       Пријаву и потребну документацију доставити у затвореној коверти Правној служби ДЗ Деспотовац или поштом на адресу: Дом здравља Деспотовац, ул.Савеза бораца бр.74, 35213 Деспотовац, са назнаком: *Пријава на јавни оглас*.

       Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Контакт телефон  035 / 611-276.