Компонента 2

Компонента 2. Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити

          (а)       Побољшати приступ лековима

            Израда и примена централизованог система за набавку лекова, медицинског материјала, дијагностичких реагенаса и медицинске опреме путем: (i) спровођења конкурентног тендерског поступка за ставке из више извора и утврђивања референтних цена за ставке са једним извором: (ii) израде посебних оквирних уговора које ће склопити Републички фонд за здравствено осигурање и добављачи унутар централизованог система набавке; (iii) спровођења пилот тестирања: (А) система еРецепта и модула за домове здравља, болнице, Републички фонд здравственог осигурања и апотеке; (B) система еНабавки за подршку централизованој набавци; и (C) израде и спровођења обуке о јединственом информационом систему за праћење доступности и издавања лекова на тржишту; и (iv) израде предлога за измене и допуне прописа и подзаконских аката који ће утицати на реформу набавки у здравственом сектору; (v) пружања техничке подршке за унапређење система еЗдравља ради подршке рационалној употреби антибиотика.

          

          (b)      Јачање капацитета процене здравствених технологија

            Јачање способности Зајмопримца да спроведе унапређену процену здравствених технологија кроз: (i) развијање партнерстава са релевантним регионалним и међународним организацијама за процену здравствених технологија; (ii) јачање капацитета релевантних институција Зајмопримца, одабраних у складу са критеријумима утврђеним у Приручнику за рад на пројекту и доделу грантова, да спроведу унапређену процену здравствених технологија за фармацеутске производе и медицинска средства; (iii) израду предлога за јачање институционалних аранжмана Зајмопримца, укључујући кроз измене и допуне прописа и подзаконских аката за унапређење процене здравствених технологија; (iv) подржавање оснивања јединице за процену здравствене технологије у субјекту Зајмопримца кога ће изабрати Зајмопримац тако да буде прихватљив за Светску банку, на основу институционалних аранжмана развијених у складу са претходном тачком (iii); и (v) пружање техничке помоћи и обуке за како би се помогло Зајмопримцу у: (А) обављању процене здравствених технологија и анализе ситуације у складу с медицином заснованом на доказима; (Б) прикупљању и документовању међународних искустава; (В) стицању знања и развоју стручности за локално спровођење процене здравствених технологија; (Г) дефинисању институционализације и институционалних аранжмана за процену здравствених технологија; (Д) успостављању одговарајућег процеса процене здравствених технологија и приоритетних подручја; (Ђ) превођењу резултата истраживања у препоруке за доношење одлука; и (Е) изградњи искуства у стратешком планирању.

 

          (c)       Унапређење система за одржавање медицинске опреме.

            Подршка унапређењу система одржавања Министарства здравља кроз: (i) спровођење прелиминарне процене (А) постојећег система дистрибуције медицинске опреме; (Б) постојећих процедура за одржавање и поправку медицинске опреме; (В) постојећих трошкова и расподеле средстава за одржавање; и (Г) постојеће набавке резервних делова и услуга одржавања и поправке опреме; (ii) на основу резултата прелиминарне процене из тачке (i) у претходном тексту, подршку успостављању: (А) јединице за управљање медицинском технологијом; и (Б) успостављање система за одржавање скупе опреме, укључујући линеарне акцелераторе, компјутерске томографе и уређаје за снимање магнетном резонанцом.