Дом здравља „Стари град“

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-6386/2019 од 26.06.2019. године, члана 7 Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 106/18), члана 22 Правилника о поступку и критеријумина за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“, број 1310/2 од 02.07.2015. године и Одлуке в. д. директора Дома здравља „Стари град“, број ____ од  30.07.2019. године, Дом здравља  „Стари град“ расписује:

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

 

 1. специјалиста гинеколигије и акушерства – 1 извршилац
 2. доктор медицине– 4 (четири) извршилаца у Служби за здравствену заштиту одраслих становника
 3. специјалиста интерне медицине – 1 извршилац
 4. специјалиста педијатрије – 2 извршиоца
 5. специјалиста радиологије – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме
 • положен стручни испит
 • лиценца за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;
 • копију дипломе о завршеном Медицинском факултету; 
 • копију Уверења о положеном стручном испиту
 • за све специјалисте – копија дипломе о положеном специјалистичком испиту
 • копију решења о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије/копија лиценце

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање, односно најкасније до 16.08.2019. године до 12:00 сати.

 

Оглас се објављује и на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд са назнаком са назнаком: ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ____________(навести за које радно место се подноси пријава), или директно на Писарници Дома здравља „Стари град“, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.                 

                                        

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

Критеријум за рангирање кандидата за лекаре специјалисте:

-  оцена на специјалистичком испиту

-  дужина радног искуства у специјалности   

-  оцена на разговору (интервју)

Радно искуство у специјалности ( потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу на пословима специјалисте)

 

Критеријум за рангирање кандидата за доктора медицине:

-  просечна оцена на студијама

-  дужина студирања

-  радно искуство у струци (после обавезног стажа)  

-  стручно оспособљавање и усавршавање у струци

-  оцена на разговору (интервју)

            Радно искуство у струци после обавезног стажа (потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу – ако постоји).

 

На разговор за радно место доктора медицине ће бити позвани сви кандидати који су испунили услове конкурса и који на основу рангирања по критеријумима за рангирање кандидата имају 17 или мање бодова од прворангираног кандидата.

 

На разговор за радно место специјалсите ће бити позвани сви кандидати који су испунили услове конкурса и који на основу рангирања по критеријумима за рангирање кандидата имају 30 или мање бодова од прворангираног кандидата.

 

           Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни биће донета у року од навише 30 дана од дана завршетка конкурса.

 

Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду мора да достави:

-   доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење; 

 

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима