ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА 11.03.2020

   На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Министарство здравља оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

 

            Орган у коме се радна места попуњавају:

 

            Министарство здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

 

            II Радно место које се попуњава: 

  1. Радно место инспектор за контролу производње и промет лекова, медицинских средстава и израде галенских лекова, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одељење инспекције за лекове, медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре - 3 извршиоца.

            Опис послова: Врши инспекцијске надзор над субјектима који обављају производњу, промет и испитивање лекова, односно медицинских средстава, израду галенских лекова, решава у управним стварима у првостепеном управном поступку и изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима, врши контролу оглашавања и рекламирања лекова и медицинских средстава, врши увид у документацију и евиденције о фармаковигиланци, односно вигиланци медицинских средстава; утврђује и контролише примену смерница Добре произвођачке праксе, Добре дистрибутивне праксе, Добре лабораторијске праксе из области производње, промета и испитивања лекова и медицинских средстава; узоркује лекове и медицинска средства у сврху испитивања после добијања дозволе за стављање у промет (систематска контрола), као и сврху ванредне контроле и дефекта квалитета лекова и медицинских средстава;води Регистар  произвођача активних супстанци, Регистар издатих  сертификата о примени Смерница добре произвођачке праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре произвођачке праксе, Регистар издатих дозвола за производњу лекова, Регистар лабораторија, Регистар издатих  сертификата о примени Смерница добре лабораторијске праксе, евиденцију издатих решења о укидању сертификата Добре лабораторијске праксе, Регистар произвођача медицинских средстава, Регистар издатих дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, Регистар издатих дозвола за промет медицинских средстава на мало; учествује у изради стандардизованих радних процедура инспектора за лекове и медицинска средства; сарађује са другим инспекцијским службама, привредним и другим органима; израђује планове и извештаје у раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

            Услови: Стечено високо образовање из научне области фармацеутске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

 

  1. Радно место инспектор за медицинска средства, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове - Одељење инспекције за лекове, медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре - 1 извршилац.

            Опис послова: Врши инспекцијске послове над субјектима који обављају производњу, промет и испитивање медицинских средстава, врши контролу оглашавања и рекламирања медицинских средстава, врши увид у документацију и евиденције о вигиланци медицинских средстава и решава у управним стварима у првом степену; утврђује и контролише примену смерница Добре праксе у дистрибуцији медицинских средстава и Добре клиничке праксе; узоркује лекове и медицинска средства у сврху испитивања после добијања дозволе за стављање у промет (систематска контрола), као и сврху ванредне контроле и дефекта квалитета лекова и медицинских средстава;израђује периодичне извештаје о извршеним надзорима; води Регистар  произвођача медицинских средстава, учествује у вођењу Регистраиздатих дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико и Регистраиздатих дозвола за промет медицинских средстава на мало,укључујући измене и допуне дозвола и укидања дозвола; учествује у вођењу евиденције дефекта квалитета лекова и медицинских средстава; анализира податке инспекцијског надзора у вези са дефектом квалитета, фалсификованим медицинским средствима, вигиланцом медицинских средстава;учествује у изради стандардизованих радних процедура инспектора за лекове и медицинска средства; сарађује са другим инспекцијским службама, привредним и другим органима; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

            Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке, фармацеутске науке или из стручне области технолошко инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство или машинско инжењерство или хемијске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијамау трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

 

  1. Радно место инспектор за производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове - Одељење инспекције за лекове, медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре- 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијске послове у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора, решава у управним стварима у првом степену; узоркује психоактивно контролисане супстанце и прекурсоре у сврху испитивања, као и ванредне контроле; утврђује испуњеност услова за издавање дозвола за производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора; утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за обављање послова овлашћених лабораторија за индентификацију и испитивање психоактивних супстанци и прекурсора, као и за обављање овлашћених лабораторија за хемијску анализу прекурсора; учествује у изради стандардизованих радних процедура инспектора; учествује у изради информационог система и води евиденцију објеката под надзором; сарађује са другим инспекцијским службама, правосудним и прекршајним органима,Управом царине и међународним инспекцијским службама у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанции прекурсора; израђује планове и извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

            Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно–научних поља: природноматематичких наука, техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

                         

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

 

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

 

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:

Опште функционалне, компетенције и то:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“, - провераваће се путем теста (писмено),
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писмено).

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“,(поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може поптпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

 

IV Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

 

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови

(општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности организације органа  (Закон о лековима и медицинским средствима) провераваће се писмено путем симулације

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности организације органа  (Закон о медицинским средствима) провераваће се писмено путем симулације.

 

За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови

(општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности организације органа  (Закон о психоактивним контролисаним супстанцама) провераваће се писмено путем симулације.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства здравља https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/346039/konkursi.php.

 

 

V Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1, 2. и 3. (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет провераваће се путем психометријских тестова) – стандардизованим инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

 

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

 

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства здравља, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

 

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.

 

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства здравља или у штампаној верзији на писарници Министарства здравља, Београд, Немањина 22-26.

 Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је  оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

XIV Трајање радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним испитом за инспектора немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита за инспектора.

 

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 31.03.2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства здравља, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

 Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте ( бројеве телефона или е-mail адресе или путем телеграма), које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

XVI Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, уверења о положеном испиту за инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар здравља.

 

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на огласној табли, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.