Дом здравља „Стари град“

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-4202/2020 од 05.06.2020. године, члана 7 Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 96/19), члана 7 Правилника о поступку и критеријумина за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“, број 1310/3 од 05.06.2019. године и Одлуке в. д. директора Дома здравља „Стари град“, број 1471/О од  01.09.2020. године, Дом здравља  „Стари град“ расписује Конкурс  за пријем у радни однос на неодређено време за 3 (три) извршиоца са пуним радним временом и објављује следећи

 

О Г Л А С

 

Назив радног места:

 1. специјалиста дечије и превентивне стоматологије – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • завршен Стоматолошки факултет, VII 1 степен стручне спреме
 • положен специјалистички испит
 • лиценца за рад

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;
 • копију дипломе о завршеном Стоматолошком факултету; 
 • копија дипломе о положеном специјалистичком испиту
 • копију решења о лиценци издате од  Стоматолошке коморе Србије/копија лиценце
 • оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима специјалисте дечије и превентивне стоматологи.

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Критеријуми на основу којих ће се рангирати пријављени кандидати за радно место  доктор денталне медицине специјалиста дечије и превентивне стоматологије су:

 1. оцена на специјалистичком испиту
 2. дужина радног искуства у струци
 3. оцена на разговору (интервју)

 

                              Назив радног места

 1. дипломирани правник – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата за радно место дипломирани правник:

 • завршен Правни факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године;
 • положен стручни испит за службеника за јавне набавке;
 • најмање три године радног искуства.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;
 • копију дипломе о завршеном Правном факултету; 
 • копија лиценце за службеника за јавне набавке
 • оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима дипломираног правника.

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата - дипломираног правнка:

-  просечна оцена студирања

-  дужина студирања    

-  радно искуство у струци (подразумева радни однос, радни однос са положеним стручним/државним  испитом, волонтирање, рад на одређено/неодређено време)

- оцена на разговору (интервју)

 

Као доказ о дужини радног искуству се доставља оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном стажу на пословима дипломираног правника.

У случају да кандидат не достави тражену оверену потврду о радном искуству сматраће се да нема искуства.

У случају да два или више кандидата остваре исти број бодова, предност ће бити дата кандидату који има положем стручни/државни испит/правосудни испит..

 

 

Назив радног места:

 1. дипломирани економиста- интерни ревизор – 1 извршилац

 

Услови за пријаву кандидата за радно место дипломирани економиста- интерни ревизор:

 • завршен Економски факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године;
 • положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору;
 • најмање три године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводстевно-финансијским пословима.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;
 • копију дипломе о завршеном Економском факултету; 
 • копија лиценце за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
 • оверана потврда из установа у којој кандидат ради (или установе у којој је радио) о радном искуству на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводстевно-финансијским пословима.

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата - дипломираног економисте-интерног ревизора

-  просечна оцена студирања

-  дужина студирања    

-  радно искуство у струци (подразумева радни однос, радни однос са положеним стручним/државним  испитом, волонтирање, рад на одређено/неодређено време)

- оцена на разговору (интервју)

 

У случају да кандидат не достави тражену оверену потврду о радном искуству сматраће се да нема искуства.

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа, а најкасније до 18.09.2020. године до 12:00 сати.

 

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас се достављају на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос“, или директно на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   

              

           Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од навише 30 дана од дана завршетка конкурса.

 

Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

        По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

Прим. др Весна Јањушевић

в. д. директора