Правилник о ближим условима и начину вршења процене здравствених технологија

(Сл. гласник РС бр. 97/20)

Основни текст на снази од 15/07/2020 , у примени од 15/07/2020 

 1. Предмет правилника

 Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови, начин вршења процене здравствених технологија и давања мишљења, као и друга питања којима се ближе уређује процена здравствених технологија, на предлог завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије (у даљем тексту: завод).

 Члан 2.

(1) Под здравственим технологијама, у складу са законом, подразумевају се све здравствене методе и поступци који се могу користити у циљу унапређивања здравља људи у превенцији, дијагностици, лечењу, здравственој нези и рехабилитацији оболелих и повређених, који обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне лекове и медицинска средства, медицински софтвер, медицинске процедуре, као и услове за њихову примену.

(2) Под новом здравственом технологијом, подразумева се здравствена технологија која се по први пут уводи за коришћење у Републици Србији, односно на одређеном нивоу здравствене заштите, у складу са законом.

 Члан 3.

(1) Здравствена установа, друго правно лице за које је посебним законом предвиђено да обавља и послове здравствене делатности (у даљем тексту: друго правно лице) односно приватна пракса, може примењивати нову здравствену технологију ако има за то едукован одговарајући кадар, као и одговарајући простор, опрему, лекове и медицинска средства, а у складу са решењем којим министар здравља (у даљем тексту: министар) издаје дозволу за коришћење нове здравствене технологије.

(2) На друго правно лице из става 1. овог члана, сходно се примењују одредбе овог правилника које се односе на одређену врсту здравствене установе, односно одређену врсту приватне праксе, у складу са решењем министарства надлежног за послове здравља (у даљем тексту: Министарство) о испуњености прописаних услова за обављање здравствене делатности у другом правном лицу, уколико овим правилником није другачије уређено.

 1. Захтев за увођење нових здравствених технологија

 Члан 4.

(1) У зависности од врсте нове здравствене технологије, захтев за издавање дозволе за коришћење нове здравствене технологије (у даљем тексту: захтев) подноси се Министарству.

(2) Подносилац захтева може бити:

1) произвођач (произвођач са седиштем у Републици Србији или представништво или огранак иностраног произвођача са седиштем у Републици Србији), односно овлашћени представник произвођача за медицинско средство;

2) здравствена установа, односно приватна пракса за медицинску процедуру.

 1) Захтев за издавање дозволе за коришћење нове здравствене технологије за медицинско средство

 Члан 5.

(1) Захтев за издавање дозволе за коришћење нове здравствене технологије за медицинско средство подноси се на Обрасцу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

(2) Захтев из става 1. овог члана, састоји се из административног и здравствено-економског дела.

(3) Административни део Захтева садржи следеће:

1) доказ о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије (у даљем тексту: Агенција) односно решење о регистрацији медицинског средства издато од Агенције;

2) доказ о исправности медицинског средства (гарантни лист, односно потврда овлашћеног сервисера опреме), уколико је примењиво;

3) извод из регистрационог органа произвођача медицинског средства, односно овлашћеног представника произвођача за медицинско средство;

4) скица простора израђена као технички цртеж, са приказаном површином и наменом просторија за обављање нове здравствене технологије, оверена од лица које поседује лиценцу издату од надлежног органа, уколико примена медицинског средства захтева посебне услове у погледу простора;

5) доказ о плаћеној републичкој административној такси;

6) доказ о плаћеним трошковима за добијање мишљења о процени здравствене технологије, уколико се медицинско средство по први пут уводи за коришћење у Републици Србији, односно на одређеном нивоу здравствене заштите.

(4) Здравствено-економски део захтева обухвата податке о клиничкој делотворности и класи ризика медицинског средства у складу са законом којим се уређује област медицинских средстава.

(5) За здравствене технологије које користе више медицинских средстава, ризик се процењује према медицинском средству које има највишу класу ризика.

(6) Здравствено-економски део Захтева садржи:

1) опис и техничке карактеристике новог медицинског средства;

2) опис здравственог проблема за који је намењено ново медицинско средство са описом релевантне популације пацијената, очекиваном клиничком делотворношћу (ефикасност, сигурност и квалитет живота) и клиничким ефектима примене новог медицинског средства;

3) опис услова за примену новог медицинског средства са описом потребних специјализација, знања, односно вештина неопходног кадра за примену новог медицинског средства;

4) податке о безбедности новог медицинског средства и ниво ризика од настанка штетних последица по живот и здравље пацијената, односно становништва;

5) податке о клиничкој делотворности новог медицинског средства на основу релевантних клиничких испитивања (публикације, извештаје, односно специфична клиничка испитивања) са описом клиничких ефеката нове здравствене технологије у поређењу са постојећим технологијама (сажетак сваког испитивања у облику табеле, референцу испитивања, врсту испитивања, датум и време трајања испитивања, циљ испитивања, метод и резултате);

6) анализу трошкова, односно економску анализу примене новог медицинског средства, који обухватају и трошкове описаних услова и употребу других технологија за примену новог медицинског средства;

7) оправданост увођења новог медицинског средства;

8) очекиване користи за здравље и здравствену политику, очекивани утицај на унапређење здравствене заштите, односно очекивани финансијски ефекат;

9) предлог нивоа здравствене заштите за који је примена новог медицинског средства предвиђена;

10) доступност новог медицинског средства у другим земљама.

(7) У случају имплантабилних медицинских средстава и медицинских средстава класе III неопходно је поднети резултате специфичних клиничких испитивања, односно постојеће клиничке податке.

 2) Захтев издавање дозволе за коришћење нове здравствене технологије за медицинску процедуру

 Члан 6.

(1) Захтев за издавање дозволе за коришћење нове здравствене технологије за медицинску процедуру подноси се на Обрасцу 2. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

(2) Захтев из става 1. овог члана, састоји се из административног и здравствено-економског дела.

(3) Административни део захтева садржи следеће:

1) извод регистрационог органа о упису здравствене установе, односно приватне праксе са наведеним делатностима;

2) уговор закључен између здравствене установе, другог правног лица, односно приватне праксе и здравственог радника едукованог за обављање одређене нове здравствене технологије, у складу са законом;

3) доказ о одговарајућој едукацији неопходног кадра за обављање одређене нове медицинске процедуре;

4) скица простора израђена као технички цртеж, са приказаном површином и наменом просторија за обављање нових здравствених технологија, оверена од стране лица које поседује лиценцу издату од надлежног органа, уколико примена медицинске процедуре захтева посебне услове по питању простора;

5) доказ о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава Агенције, односно решење о регистрацији медицинског средства издато од Агенције, уколико медицинска процедура укључује употребу новог медицинског средства;

6) доказ о исправности новог медицинског средства (гарантни лист, односно потврда овлашћеног сервисера опреме), уколико медицинска процедура укључује употребу специфичног медицинског средства;

7) доказ о плаћеној републичкој административној такси;

8) доказ о плаћеним трошковима за добијање мишљења о процени здравствених технологија, уколико се медицинска процедура по први пут уводи за коришћење у Републици Србији, односно на одређеном нивоу здравствене заштите.

(4) Ризик од настанка штетних последица за медицинску процедуру процењује се као незнатан, низак, средњи, висок или критичан, у складу са законом.

(5) Здравствено-економски део захтева садржи:

1) опис и сврху коришћења нове медицинске процедуре: превентивна, дијагностичка, терапијска, рехабилитациона;

2) опис здравственог проблема за који је намењена нова медицинска процедура са описом релевантне популације пацијената, очекиваном клиничком делотворношћу (ефикасност, сигурност и квалитет живота) и клиничким ефектима примене нове медицинске процедуре;

3) опис услова за примену нове медицинске процедуре са прецизним описом потребних специјализација, знања, односно вештина кадра неопходног за примену нове медицинске процедуре;

4) податке о безбедности нове медицинске процедуре и ниво ризика приликом њене примене од настанка штетних последица по живот и здравље пацијената, односно становништва;

5) анализу доступне научне литературе о клиничкој делотворности и безбедности нове медицинске процедуре, као и податке о проценама нове медицинске процедуре спроведеним у другим земљама, уколико су доступни;

6) анализу трошкова, односно економску анализу примене нове медицинске процедуре, који обухватају и трошкове описаних услова и употребу других технологија за примену нове медицинске процедуре;

7) оправданост увођења нове медицинске процедуре;

8) очекивану корист за здравље и здравствену политику, очекивани утицај на унапређење здравствене заштите, односно очекивани финансијски ефекат;

9) предлог нивоа здравствене заштите за које је примена нове медицинске процедуре предвиђена;

10) употреба нове медицинске процедуре у другим земљама.

 1. Медицинске процедуре у једнодневној хирургији и медицинске процедуре "antiage" медицине

 Члан 7.

(1) Медицинске процедуре у једнодневној хирургији и медицинске процедуре "antiage" медицине које се обављају у здравственим установама и приватној пракси регистрованим из хируршких грана медицине, односно денталне медицине, а које нису регистроване за стационарно лечење, обављају се у здравственим установама и приватној пракси, као процедуре нових здравствених технологија, у складу са овим правилником.

(2) Медицинске процедуре "antiage" медицине, су методи и поступци превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације промена насталих као последица старења, односно методи чијом применом се благотворно утиче на здравље и физички изглед, а који се спроводе на захтев појединца.

(3) Медицинском процедуром у једнодневној хирургији се сматра хируршка интервенција чије трајање и постоперативна нега под надзором не сме бити дуже од радног времена здравствене установе, односно приватне праксе, са ниским ризиком од постоперативног крварења, лаком контролом бола и отпуштањем пацијента на дан хируршке интервенције, а без повећаног ризика по пацијента.

(4) Медицинске процедуре у једнодневној хирургији које се могу обављати у приватној пракси и здравственим установама регистрованим из хируршких грана медицине, односно денталне медицине, а које нису регистроване за стационарно лечење, као и ближи услови у погледу кадра, простора, опреме, лекова и медицинских средстава потребних за њихово обављање, прописани су у Прилогу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

(5) Медицинске процедуре у једнодневној хирургији наведене у Прилогу 1. овог правилника, су медицинске процедуре које се већ користе у стационарним здравственим установама, односно нису нове здравствене технологије које се по први пут уводе за коришћење у Републици Србији, већ се први пут уводе у приватну праксу и здравствене установе које су регистроване за хируршке гране медицине, а нису регистроване за стационарно лечење пацијената.

(6) Медицинске процедуре "antiage" медицине, потребна едукација за њихово обављање, као и ближи услови у погледу кадра, простора, опреме, лекова и медицинских средстава потребних за њихово обављање, прописани су у Прилогу 2. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

(7) Медицинске процедуре у једнодневној хирургији и медицинске процедуре "antiage" медицине које су наведене у Прилогу 1. и Прилогу 2. уводе се подношењем административног дела захтева из члана 6. став 3. овог правилника.

(8) Медицинске процедуре у једнодневној хирургији и медицинске процедуре "antiage" медицине које нису наведене у Прилогу 1. и Прилогу 2. овог правилника уводе се у складу са чланом 6. овог правилника.

 Члан 8.

(1) Захтев из чл. 5 , 6. и 7. овог правилника, може се предати непосредно Министарству на писарници, односно поштом и електронским путем, у складу са законом.

(2) Захтев из става 1. овог члана и прилози достављају се у два примерка.

 Члан 9.

У спровођењу процене здравствених технологија за нова медицинска средства и медицинске процедуре, Министарство врши:

1) увид у приспелу документацију и утврђује формалну комплетност захтева, у складу са законом и овим правилником;

2) доставу захтева за процену здравствене технологије Завод, поштом, односно електронским путем, ради прибављања мишљења о процени здравствене технологије;

3) процену административног дела захтева из члана 6. став 3. овог правилника за медицинске процедуре у једнодневној хирургији наведене у Прилогу 1. овог правилника, као и за медицинске процедуре у области "antiage" медицине наведене у Прилогу 2. овог правилника;

4) процену административног дела захтева из члана 5. став 3. и члана 6. став 3. овог правилника уколико здравствена технологија има дозволу за коришћење у Републици Србији, односно на одређеном нивоу здравствене заштите, а ниво процењеног ризика је средњи, висок или критичан.

 1. Предмет процене здравствених технологија

 Члан 10.

(1) Процену здравствене технологије и давање мишљења о процени здравствене технологије обавља Завод, у складу са Законом.

(2) Предмет процене здравствене технологије представљају следећи елементи:

1) Техничка својства,

2) Клиничка делотворност,

3) Безбедност,

4) Економски ефекти,

5) Етички, правни, социјални, односно организациони ефекти.

(3) Методологија процене здравствених технологија подразумева прикупљање и интерпретацију података достављених од стране подносиоца захтева и доступних у научној литератури који се односе на:

1) намену нове здравствене технологије (превентивну, дијагностичку, терапијску, односно рехабилитациону) и примарни циљ употребе нове здравствене технологије за дату болест или здравствено стање,

2) циљну популацију,

3) оптерећење болешћу или здравственим стањем,

4) референтне технологије за дату болест или здравствено стање,

5) клиничку делотворност и безбедност нове здравствене технологије у циљној популацији у поређењу са једном или више постојећих технологија које се примењују за посматрану болест или здравствено стање, када се пружа у уобичајеним условима клиничке праксе,

6) здравствено-економски ефекти примене нове здравствене технологије у поређењу са постојећим здравственим технологијама.

(4) Процена здравствених технологија подразумева:

1) процену једне технологије за једну индикацију,

2) процену више технологија за једну индикацију,

3) процену једне технологије за више индикација.

(5) Један захтев за издавање дозволе за коришћење нове здравствене технологије односи се на једну технологију и на једну индикацију.

(6) Током процене здравствене технологије, Завод може писменим путем затражити додатну документацију, односно податке потребне за процену здравствене технологије од подносиоца захтева, као и стручни став од надлежне републичке стручне комисије, надлежних здравствених установа, одговарајућих високошколских и научноистраживачких установа, Агенције, Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО), као и других јавних агенција, органа, организација, односно стручњака по питањима из области процене здравствене технологије.

 1) Мишљење о процени здравствене технологије

 Члан 11.

(1) На основу приложене документације Завод врши процену здравствене технологије и даје мишљење о процени здравствене технологије (у даљем тексту: мишљење).

(2) Мишљење садржи:

1) опис нове здравствене технологије;

2) опис здравственог проблема за који је намењена нова здравствена технологија;

3) процену клиничких ефеката примене нове здравствене технологије у поређењу са постојећим стандардним технологијама које се користе у клиничкој пракси, и степен додатне клиничке делотворности;

4) процену безбедности нове здравствене технологије и ниво ризика од настанка штетних последица по живот и здравље пацијената, односно становништва;

5) услове за примену нове здравствене технологије;

6) процену анализе трошкова, односно економске анализе примене нове здравствене технологије, који обухватају и трошкове услова за примену нове здравствене технологије;

7) процену оправданости увођења нове здравствене технологије;

8) очекивану корист за здравље и здравствену политику, очекивани утицај на унапређење здравствене заштите, односно очекивани финансијски ефекат;

9) предлог нивоа здравствене заштите за које је примена нове здравствене технологије предвиђена.

(3) Завод успоставља систем за процену већ постојећих здравствених технологија и на предлог Министарства, РФЗО, односно на сопствену иницијативу даје мишљење које садржи и:

1) предлог за измену, односно допуну постојеће технологије (нова индикација или нова формулација постојеће индикације, услови за примену и друго),

2) предлог за укидање застарелих и напуштених технологија,

3) предлог за унапређење организационе структуре у здравственој установи, односно приватној пракси у односу на процењивану технологију.

 Члан 12.

(1) Завод води базу података о процењеним здравственим технологијама, у складу са Законом.

(2) База података из става 1. овог члана садржи: редни број, назив здравствене технологије, индикацију за примену, процењени ризик, ниво здравствене заштите на којем се примењује, услове под којима се може примењивати, назив подносиоца захтева и датум издавања мишљења.

 Члан 13.

(1) Завод утврђује потпуност захтева, у складу са законом и овим правилником.

(2) Завод доставља мишљење о процени здравствене технологије Министарству поштом, односно електронским путем.

 2) Решење за коришћење нове здравствене технологије

 Члан 14.

(1) У поступку доношења решења за коришћење нове здравствене технологије министар може затражити и допунско мишљење других стручних тела, у складу са законом.

(2) Министар решењем издаје дозволу за коришћење нове здравствене технологије (у даљем тексту: решење за коришћење нове технологије) или одбија захтев.

(3) Решење за коришћење нове здравствене технологије садржи услове за примену нове здравствене технологије (одговарајући кадар, простор, опрему, лекове и медицинска средства), ниво процењеног ризика од настанка штетних последица по живот и здравље пацијената, односно становништва, као и ниво здравствене заштите на којем се примењује.

(4) Решење за коришћење нове технологије из става 2. овог члана Министарство доставља подносиоцу захтева и објављује на интернет страници Министарства.

(5) Услови за примену нове здравствене технологије утврђени решењем за коришћење нове технологије, сматрају се стандардом за увођење те здравствене технологије за исти ниво здравствене заштите.

(6) О промени услова за примену нове здравствене технологије који су утврђени решењем за коришћење нове технологије из става 3. овог члана здравствена установа, односно приватна пракса одмах, а најкасније у периоду од 24 сата, обавештава Министарство.

 Члан 15.

(1) У случају да је ниво процењеног ризика за одређену здравствену технологију наведену у решењу из члана 14. овог правилника низак или незнатан, та здравствена технологија може се примењивати у систему здравствене заштите на истом нивоу здравствене заштите за који је добијена дозвола за коришћење те здравствене технологије, без подношења појединачних захтева, а под условом да су обезбеђени услови за примену те здравствене технологије у складу са овим правилником, односно услови за примену те здравствене технологије прописане решењем из члана 14. овог правилника.

(2) У случају да је ниво процењеног ризика за одређену здравствену технологију наведену у решењу из члана 14. овог правилника средњи, висок или критичан, за коришћење те здравствене технологије, подносилац захтева мора обезбедити појединачну дозволу за коришћење те здравствене технологије у складу са условима за примену те здравствене технологије прописаним решењем из члана 14. овог правилника, подношењем административног дела захтева из члана 5. став 3. и члана 6. став 3. овог правилника, на основу чега министар издаје решење за коришћење нове технологије или одбија захтев.

(3) За увођење медицинских процедура у једнодневној хирургији наведених у Прилогу 1. овог правилника као и за увођење медицинских процедура у области "antiage" медицине наведених у Прилогу 2. овог правилника, потребно је да подносилац захтева поднесе административни део захтева из члана 6. став 3. овог правилника, на основу чега министар издаје решење за коришћење нове здравствене технологије или одбија захтев.

 1. Ступање на снагу

 Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Број 110-00-287/2020-02
У Београду, 19. јуна 2020. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

 Прилог 1.
МЕДИЦИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ У ЈЕДНОДНЕВНОЈ ХИРУРГИЈИ И БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

Процедура која се може обављати у једнодневној хирургији мора испуњавати следеће критеријуме:

1) очекивано трајање хируршке интервенције и постоперативне неге не сме бити дуже од радног времена здравствене установе односно приватне праксе,

2) не сме захтевати интензивну нити продужену постоперативну негу,

3) ризик од тешког пре или постоперативног крварења мора бити низак,

4) контрола постоперативног бола мора бити лака.

Препоруке за технике извођења процедуре која се може обављати у једнодневној хирургији:

1) без непотребне тракције ткива,

2) без непотребне тензије у ткивима,

3) минимално инвазивне процедуре,

4) минимална исхемија,

5) комплетна хемостаза,

6) без непотребне манипулације.

Процедуре у једнодневној хирургији уводе се у здравствену установу, односно приватну праксу регистровану за обављање здравствене делатности из хируршке гране медицине, као нова здравствена технологија у складу са правилником којим се прописују ближи услови о начину вршења процене здравствених технологија.

 БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СЕДАЦИЈЕ И АНЕСТЕЗИЈЕ У ЈЕДНОДНЕВНОЈ ХИРУРГИЈИ

Препорукама за ближе услове за извођење седације и анестезије у једнодневној хирургији, обухваћени су минимални услови, који се могу у сваком тренутку пооштрити у складу са проценом анестезиолога.

Ове препоруке подлежу периодичној ревизији због свакодневног развоја технологије и праксе.

За извођење минималне седације (анксиолизе) није потребно поседовање апарата за анестезију, као ни присуство анестезиолога и анестетичара. Минимална седација подразумева анксиолизу која се постиже оралном применом бензодијазепина у дози прописаној од стране произвођача лека. Код овакве примене минималне седације, мора да постоји нормалан одговор на вербалне дражи и не утиче се на дисајни пут нити на кардиоваскуларну функцију, као ни на процес спонтаног дисања.

За извођење локалне интракутане и субкутане инфилтрације оперативног места, као и неуралне блокаде за денталне процедуре у горњој и доњој вилици, није потребно поседовање апарата за анестезију, као ни присуство анестезиолога и анестетичара.

Умерену или дубоку седацију, општу или регионалну анестезију, може изводити само специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, уз асистенцију медицинске сестре/здравственог техничара - анестетичара.

За извођење умерене, дубоке седације, опште или регионалне анестезије парентералном применом лекова, испарљивим анестетицима, анестетичким гасовима, интратекално, епидурално, односно на неки други начин, неопходно је обезбедити следеће минималне услове у погледу опреме:

а) стандардни апарат за анестезију, са свим неопходним деловима којима се може обезбедити:

1) адекватна вентилација пацијента позитивним притиском, као вентилација пацијента са 100% кисеоником током увода у анестезију, целокупног оперативног захвата и извода из анестезије, све до успостављања задовољавајућег спонтаног дисања пацијента,

2) безбедно коришћење анестетичких гасова и испарљивих анестетика уз мерење њихове концентрације у инспираторној и експираторној смеши гасова, као и вредности инспираторног и експираторног притиска,

3) поред мануелне вентилације, и могућност аутоматске вентилације болесника.

4) систем за пречишћавање (филтер) или систем за одвод искоришћених анестетичких гасова, односно испарљивих анестетика,

5) поред основног извора кисеоника (централни довод или кисеоничка боца) и резервни извор кисеоника у виду кисеоничке боце - Е цилиндер запремине, која обезбеђује вентилацију пацијента 100% кисеоником.

б) екстерни дефибрилатор са монитором,

в) ЕКГ монитор,

г) мониторинг сатурације хемоглобина кисеоником у периферној крви,

д) мониторинг вредности угљен диоксида у издахнутом ваздуху, а за пацијенте који су седирани и спонтано дишу, праћење вентилације помоћу Microstream капнографије,

ђ) неинвазивно мерење артеријског притиска,

е) ларингоскоп са величинама шпатула које су прилагођене узрасту пацијента,

ж) различите величине маски за вентилацију које су прилагођене узрасту пацијента,

з) орофарингеални тубуси, прилагођени узрасту пацијента,

и) оротрахеални тубуси, прилагођени узрасту пацијента,

ј) ларингеалне маске, прилагођене узрасту пацијента,

к) водиче за оротрахеални тубус, прилагођене величинама оротрахеалног тубуса,

л) водиче за случај отежане интубације,

љ) самонадувавајући ручни балон који је способан да обезбеди вентилацију са позитивним притиском (амбу балон),

м) апарат за аспирацију,

н) стетоскоп,

њ) термометар, за мерење температуре болесника.

За извођење умерене, дубоке седације, опште или регионалне анестезије парентералном применом лекова, испарљивим анестетицима, анестетичким гасовима, интратекално, епидурално, односно на неки други начин, неопходно је обезбедити следеће минималне услове у погледу лекова:

а) адекватне лекове за спровођење седације, аналгезије и балансиране анестезије као и регионалне анестезије,

б) адекватне лекове за спровођење кардиопулмоналне реанимације (Адреналин, Амјодарон, Атропин, Лидокаин, Пресолол, Фуросемид, Верапамил, Дилакор, Натријум бикарбонат),

в) стандардне лекове за третман анафилактичке реакције, поремаћаја срчаног ритма, бронхоспазма и ларингоспазма,

г) лек за хитну реверзију мишићне релаксације - Сугамадекс, уколико се користи мишични релаксант Рокурониум,

д) антидот за Мидазолам - Флумазенил за интравенску примену,

ђ) антидот за опиоиде - Налоксон за интравенску примену,

е) Ефедрин 1% за интравенску примену.

 ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈЕ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ У ЈЕДНОДНЕВНОЈ ХИРУРГИЈИ

 НЕУРОХИРУРГИЈА

 1. Перкутана деструкција тригеминалног ганглиона,
 2. Отклањање неуринома периферног нерва,
 3. Реанастомоза периферног нерва,
 4. Операција карпалног тунела,
 5. Хирургија других синдрома тунела,
 6. Периферна неуротомија, ексцизија нерва,
 7. Транспозиција периферног нерва,
 8. Ревизија повреде периферног нерва,
 9. Епиенеурална сутура нерва.

 ЕНДОКРИНА ХИРУРГИЈА

 1. Парцијална тиреоидектомија.

 ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

 1. Лигатуре, ексцизије и третман варикса ласером,
 2. Креирање и екстракција А-В фистула.

 ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА

 1. Пнеуматска дилатација кардије,
 2. Склерозација езофагијалних варикса,
 3. Ендоскопска полипектомија горњег дигестивног система,
 4. Колоноскопска полипектомија,
 5. Анална дилатација,
 6. Инцизија перианалних апсцеса,
 7. Пласирање сетона код перианалних фистула,
 8. Операција перианалних фистула (ексцизија, фистулотомија, ласер…),
 9. Еластицне лигатуре хемороида,
 10. Склерозација хемороида,
 11. Перианалне тромбектомије,
 12. Хемороидектомија (Parks, Eisenhammer, Milligan-Morgan, Langenbeck, Whithead, Ferguson, THD, LHP),
 13. Аналана сфинктеротомија због хроничне фисуре,
 14. Перианални кондиломи,
 15. Операција пилонидалног синуса,
 16. Пластика ингвиналнихних феморалних хернија (нерецидивантних) отворено и лапароскопски,
 17. Обострана и једнострана пластика ингвиналних канала са и без мрежице,
 18. Операција умбиликалних и мањих кила средње линије,
 19. Лапароскопска холецистектомија.

 ГРУДНА ХИРУРГИЈА

 1. Торакоскопска симпатектомија.

 ХИРУРГИЈА ДОЈКЕ

 1. Субкутана мастектомија код гинекомастије,
 2. Ексцизија тумора дојке (до ¼ волумена дојке, уз/без жлезда пазуха).

 ДЕЧИЈА ХИРУРГИЈА

 1. Ингвиналне херније и хидрокеле.

Могу се лако извести у локалној анестезији, не захтевају синтетске материјале и саветује се коришћење ресорптивних конаца за кожу или лепка да се деца не би додатно траумирала уклањањем истих.

 1. Орхидопексија.

Хирургија неспуштеног тестиса (до 2 године узраста) се може извести у локалној анестезији када се тестис лако напипа у ингвиналном каналу, када се рана третира као код ингвиналне херније. Лапароскопске експлорације се користе када се тестис не може палпирати.

 1. Умбиликалне херније.

Ако се до пете године спонтано не затворе, могу бити симптоматске, када се лако оперишу у амбулантним условима.

 1. Циркумцизије,
 2. Промене коже и поткоже-атероми, дермоидне цисте, хемангиоми, гинекомастије,
 3. Уклањање тиреоглосалног дуктуса и циста врата (Систрункова процедура) и шкржних остатака,
 4. Репарација хипоспадије,
 5. Већина хипоспадија је гландуларног или пенилног типа и може се репарирати у дневним условима ( MAGPI или Matthieu процедура),
 6. Лапароскопије (најчешће апендектомије или биопсије) и торакоскопије,
 7. Корекције конгениталних аномалија шаке ( trigger finger, синдактилија, полидактилија, расцепи шаке, корективне остеотомије),
 8. Корекције ушију,
 9. Расцеп усне.

 ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА

 1. Хируршко лечење тумора коже и меких ткива свих регија,
 2. Регионалне лимфо-нодектомије.

1) Регија главе и врата:

- Лифтинг чела,

- Лифтинг средње и доње 1/3 лица и врата,

- Липофилинг лица,

- Липосукција подбратка,

- Блефаропластика,

- Отопластика,

- Ринопластика,

- Аугментација имплантата (јагодице и/или брада),

- Корекција усана.

2) Регија трупа:

- Аугментација груди,

- Суспензија груди,

- Дермолипектомија једне регије,

- Липосукција једне регије, до три литре садржаја у једном акту,

- Липофилинг једне регије,

- Естетске хируршке интервенције мушких и женских спољних полних органа.

3) Регија екстремитета:

- Повреде, хроничне болести и тумори шаке,

- Повреде, хроничне болести и тумори стопала,

- Липофилинг надланица,

- Дермолипектомија једне регије,

- Липосукција једне регије,

- Аугментација потколеница.

Дефиниција појма једна регија:

1) Предња страна грудног коша,

2) Предња страна стомака,

3) Задња страна трупа,

4) Глутеуси,

5) Натколенице,

6) Трохантерична регија,

7) Регија колена,

8) Потколенице,

9) Надлактице,

10) Подлактице.

 ГИНЕКОЛОШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ОПЕРАЦИЈЕ - ЈЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЈА

 1. Хистероскопија дијагностичка,
 2. Хистероскопија оперативна,
 3. Експлоративна киретажа,
 4. Биопсија грлића,
 5. Ендоцервикална биопсија грлића,
 6. Ендометријална биопсија,
 7. Полипектомија грлића материце,
 8. Конизација грлића материце,
 9. LOOP ексцизија грлића материце,
 10. Корекција лацерације грлића материце,
 11. Одстрањивање кондилома вулве, вагине, грлића,
 12. Биопсија и ексцизија промена на вагини,
 13. Пункција циста вагине,
 14. Ресекција септума вагине,
 15. Биопсија или ексцизија промена на вулви,
 16. Корективне операције вулве,
 17. Пункција јајника,
 18. Предња колпорафија вагине са корекцијом уретроцистокеле,
 19. Колпоперинеопластика са леваторорафијом у корекцији ректокеле,
 20. Операције уринарне стрес инконтиненције,
 21. Хистеросалпингографија,
 22. Екстирпација Бартолинијеве жлезде,
 23. Марсупијелизација Бартолинијеве жлезде,
 24. Ревизија материчне шупљине,
 25. Екстракција спирале са експлоративном киретажом материце,
 26. Хистероскопска екстракција спирале или делова спирале,
 27. Прекид трудноће до 10. недеље,
 28. Серклаж,
 29. Салпингоскопија,
 30. Хистерографија инфузијом физиолошким раствором под контролом ултразвука - SIS,
 31. Хистеросалпингографија инфузијом физиолошким раствором под контролом ултразвука - HSS,
 32. Пунција Дугласовог простора трансвагинално.

 ОРЛ

 1. Септопластика - исправљање криве носне преграде,
 2. Мукотомиа - одстрањивање нарасле слузнице доњих носних шкољки,
 3. FESS - функционална ендоскопска хирургија носа и синуса (подразумева велики број процедура, најчешће полипа носа, циста и мукокела синуса, хроничног риносинузитиса, гљивичних инфекција, субакутних синсузитиса, остеома и сл.),
 4. Plastica valvulae nasi - Корекције носних валвула у циљу побољшања дисања кроз нос,
 5. Увулоплатопластика - пластика меког непцаи ресице код хркања,
 6. Ексцизија тумефакта у орл регији и ПХ верификација,
 7. Меатопластика - пластика спољашњег слушног ходника,
 8. Repositio memebranae tympanik решавање руптуре бубне опне,
 9. Стапедопластица - уградња стапедијалне протезе код отосклерозе и тимпаносклерозе,
 10. Интратимпанална инстилација лекова код акутне наглувости и Менијерове болести.

Из орл области операције као што су ларингектомије, дисекције врата, ларингомикроскопије, тонзилоаденоидектомије и све остале интервенције које захтевају посматрање пацијента због могућег крварења и компромитовања дисања дуже од 24 сата не испуњавају услове за једнодневну хирургију у условима приватне праксе.

 ОФТАЛМОЛОГИЈА

 1. Blepharochalasis,
 2. Уклањање брадавица са капака,
 3. Ентропиум,
 4. Ектропиум,
 5. Сенилне птозе капака (искључује конгениталне код деце),
 6. Conjunctivochalasis,
 7. Птеригиум,
 8. Сондирање сузних путева.

Свака интрабулбарна или интраорбитална хирургија мора бити обављена у болничким условима.

Операција катаракте, операција глаукома, операција страбизма код одраслих, аблације ретине и интраорбиталних тумора операција витректомије и аблације ретине, операције капака могу бити уврштене у категорију једнодневне хирургије, под условом да су рађене у локалној топикалној анестезији, блок анестезији или благој аналгоседацији али искључиво у болничким условима.

 УРОЛОГИЈА

 1. ЕКТ кодилома гениталне регије у локалној анестезији,
 2. Френулотомија у локалној анестезији,
 3. Циркумцизија у локалној анестезији или аналгоседацији,
 4. Орхидопексија у локалној анестезији или аналгоседацији,
 5. Билатерална орхиектомија у локалној анестезији или аналгоседацији,
 6. Радикална орхиектомија у општој анестезији,
 7. Операција хидрокеле у локалној анестезији или аналгоседацији,
 8. Ексцизија цисте епидидима у локалној анестезији или аналгоседацији,
 9. Лигатура вене сперматике у локалној анестезији или аналгоседацији,
 10. Вазектомија у локалној анестезији или аналгоседацији,
 11. Ексцизија атерома скроталне регије у локалној анестезији или аналгоседацији,
 12. Уретероцистоскопија у аналгоседацији,
 13. ТУР мањег тумора у општој анестезији,
 14. Уретротомија у општој анестезији,
 15. Инсерција ЈЈ стента у аналгоседацији,
 16. Уретерореноскопија у општој анестезији,
 17. Литокласт камена уретера или мокраћне бешике у општој анестезији,
 18. Пласирање перкутане нефростоме у локалној анестезији,
 19. Пласирање цистофикса у локалној анестезији,
 20. Пласман трансоптураторног тејпа у општој анестезији,
 21. Биопсија тестиса,
 22. ТРУС биопсија простате.

 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

 1. Хируршко вађење зуба,
 2. Хируршко лечење остеомиелитиса МФР,
 3. Хируршко лечење остеомиелитиса МФР локалног,
 4. Хируршко лечење екстраоралних дентогених фистула,
 5. Некректомија по сеанси,
 6. Сиалографија,
 7. Убризгавање лекова у пљувачну жлезду кроз изводни канал,
 8. Одстрањивање калкулуса из изводног канала пљув. жлезде,
 9. Корекција ожиљка уз директну сутуру МФР,
 10. Корекција ожиљка локалним кожним режњем,
 11. Интраорална инцизија,
 12. Реплантација сталних зуба,
 13. Репозиција луксиране доње вилице,
 14. Фиксација трауматски луксираних зуба сплинтомшином,
 15. Примарна обрада ране са сутуром МФР,
 16. Збривање прелома вилице стандардном шином,
 17. Збрињавање прелома вилице акрилат. удлагом/сплинтом,
 18. Биопсија,
 19. Ексцизија бенигн./малиг. кожних тумора са дир. сутуром МФР,
 20. Ексцизија бенигн./малиг. тумора коже са реконстр. деф. МФР,
 21. Уклањање тумора слузокоже усне дупље,
 22. Малигни тумори усне V ексцизија,
 23. Малигни тумори усне W ексцизија,
 24. Екстраорална инцизија,
 25. Уклањање страног тела из меких коштаних ткива лица и вилица,
 26. Уклањање бениг. коштаних тумора лица и вилица,
 27. Ресекција горњих двокорених зуба,
 28. Ресекција трокорених зуба,
 29. Хемисекција и дисекција зуба,
 30. Заустављање крварења хируршким путем,
 31. Хируршко вађење импактираних умњака,
 32. Хируршко вађење импактираних очњака,
 33. Примарна пластика ОАК,
 34. Примарна пластика са вађењем корена из синуса,
 35. Уклањање већих виличних циста,
 36. Уклањање хипертрофичне мукозе,
 37. Вестибулопластика (по вилици),
 38. Нивелација алвеоларног гребена (по квадранту),
 39. Локална надоградња гребена,
 40. Транспозиција н. менталиса и н. алвеолариса инф.
 41. Трансплантација зуба,
 42. Ревизија синуса Caldwell-Luc,
 43. Уклањање мукокеле синуса,
 44. Уградња имплантата,
 45. Уклањање циста коже (атером, дермоидна циста),
 46. Екстраорални диск имплантат,
 47. Једноделни брзо оптерећујући имплантат (BCS/KOS),
 48. Интраорални имплантат-стандардни систем SSO/STC/STO,
 49. Екстраорални шраф имплантат SMART,
 50. Хируршко вађење зуба код прелома горње/доње вилице,
 51. Хируршко вађење зуба код тумора усне дупље,
 52. Уградња имплантата,
 53. Вађење импланта,
 54. Отварање имплантата,
 55. Реплантација зуба,
 56. Инструментална репозиција коштаних фрагмената носних костију,
 57. Хируршка репозиција коштаних фрагмената носних костију са остеосинтезом,
 58. Тимска обрада сложених рана М.Ф. регије,
 59. Хируршко уклањање остеосинтетског материјала по плочици,
 60. Септоринопластика,
 61. Хируршко лечење прелома алвеоларног наставка вилица,
 62. Хируршко лечење прелома симфизе доње вилице,
 63. Хируршко лечење прелома корпуса доње вилице,
 64. Хируршко лечење прелома ангулуса доње вилице,
 65. Хируршко лечење прелома рамуса доње вилице,
 66. Хируршко лечење прелома колума доње вилице,
 67. Хируршко лечење двоструких и троструких прелома доње вилице,
 68. Корекција отапостазе по уху,
 69. Хируршко лечење прелома безубе доње вилице,
 70. Хируршко лечење прелома доње вилице код деце,
 71. Хируршко збрињавање прелома јагодичне кости без остеосинтезе,
 72. Хируршко збрињавање прелома јагодичног лука без остеосинтезе,
 73. Хируршко збрињавање прелома горње вилице по типу Le Fort I,
 74. Хируршко збрињавање прелома горње вилице по типу Le Fort II,
 75. Хируршко збрињавање прелома пода орбите уз коришћење аутотрансплантата или
 76. алопластичних материја,
 77. Склерозирање хемангиома по сеанси М.Ф. регија,
 78. Хируршко лечење екстраоралних дентогених фистула,
 79. Имобилизација луксираних зуба,
 80. Реконструкција изводног канала пљувачне жлезде помоћу тефлонске цевчице,
 81. / слузокожног режња,
 82. Екстирпација саливарне фистуле са реконструкцијом капсуле жлезде,
 83. Екстирпација цисте пљувачне жлезде/изводног канала пљувачне жлезде,
 84. Екстирпација сублингвалне пљувачне жлезде - бенигни тумор/сијалоаденитис /
 85. сијалолитијаза,
 86. Екстирпација субмандибуларне пљувачне жлезде - бенигни тумор, сијалолитијаза,
 87. Ексцизија бенигног/малигног тумора малих пљувачних жлезда,
 88. Суперфицијелна паротидектомија са очувањем н. фацијалиса,
 89. Субтотална паротидектомија са очувањем н. фацијалиса,
 90. Тарзорафија,
 91. Ревизија максиларног синуса Caldwell-luc,
 92. Екстирпација цисте максиларног синуса,
 93. Екстирпација цисте лица,
 94. Екстирпација медијалне/латералне конгениталне фистуле врата,
 95. Екстирпација медијалне/латералне конгениталне цисте врата,
 96. Екстирпација рануле интраоралним приступом,
 97. Екстирпација цисте пода усне дупље екстраоралним приступом,
 98. Екстирпација цисте пода уста интраоралним - екстраоралним приступом,
 99. Екстирпација цисте слузокоже усне дупље,
 100. Продубљивање форникса са прекривањем слободним кожним трансплантатом,
 101. Узимање слободног коштаног трансплантата симфизе мандибуле,
 102. Покривање примарних/секундарних дефеката лица већим слободним кожним
 103. трансплантатима,
 104. Хируршко лечење остеомијелитиса М.Ф. Регије-хроничног
 105. Ексцизија неправилних ожиљка лица,
 106. Хируршко лецење хипертрофије масатеричног мишића,
 107. Субтотална ресекција језика код малигних тумора,
 108. Малигни тумори коже лица - ексцизија,
 109. Обрва - реконструкција слободним трансплантатом једнострано,
 110. Обрва - реконструкција артеријалним режњем једнострано,
 111. Малиги тумори усне - "V" ексцизија,
 112. Обрва - "Z" пластика,
 113. Малигни тумори усне "W" ексцизија,
 114. Малигни тумори усне - ексцизија и реконструкција локалним режњевима,
 115. Узимање слободног кожног трансплантата,
 116. Узимање слободног коштаног трансплантата-ребра, илијачне кости,
 117. Узимање хондрокутаних и хондромукозних слободних трансплантата,
 118. Секундарна реконструкција ушне шкољке,
 119. Ексцизија бенигних кожних тумора са директном сутуром М.Ф. регија,
 120. Ексцизија бенигних тумора коже са реконструкцијом дефекта М.Ф. регија,
 121. Екстирпација бенигних тумора из коштаних ткива лица,
 122. Бенигни тумори мандибуле - парцијална ресекција (са очувањем континуитета),
 123. Бенигни тумори мандибуле - сегментална ресекција корпуса / рамуса / симфизе,
 124. Бенигни тумори мандибуле - хемиресекција,
 125. Бенигни тумори максиле - парцијална ресекција,
 126. Бенигни тумори максиле - тотална ресекција са очувањем пода очне дупље,
 127. Некректомија по сеанси,
 128. Екстирпација сиалолита из Вартоновог-Стеновог канала,
 129. Екстирпација хигрома врата,
 130. Хируршка корекција ороназалних фистула,
 131. Лице - корекција депресија дермоадипозним трансплантатима,
 132. Екстраорална инцизија у МФР,
 133. Сијалографија,
 134. Екстирпација бенигних тумора из меких ткива лица и / или врата,
 135. Биопсија малигних тумора МФ регије,
 136. Биопсија бенигних промена МФ регије,
 137. Биопсија коштаних тумора МФ регије,
 138. Хируршка корекција хемиатрофије лица применом алопластичних материјала,
 139. Уклањање страног тела из меких и коштаних ткива лица и вилица,
 140. Ексцизија ожиљка лица - мањег,
 141. Ексцизија ожиљка лица - већег,
 142. Корекција мултиплих ожиљака,
 143. Facelifting ритидектомија комплетна,
 144. Facelifting ритидектомија SMAS,
 145. Хируршка корекција (хипоплазије) горње вилице остеотомијом по типу Le Fort I,
 146. Хируршка корекција алвеоларне протрузије section Wasmund Kole (сегментна остеотомија),
 147. Хируршко збрињавање прелома јагодичне кости са остеосинтезом,
 148. Лице - реконструкција лица локалним кожним режњевима већим,
 149. Лице - истањивање режња на лицу,
 150. Реконструкција капка - слободни кожни трансплантат,
 151. Реконструкција капка локалним режњем,
 152. Корекција епикантуса локалним режњевима,
 153. Блефаропластика обостарно,
 154. Ексцизија мањих хемангиома/лимфангиома са реконструкцијом М.Ф. регије,
 155. Вертикална остеодистракција,
 156. Хируршка корекција мандибуларног прогнатизма,
 157. Хируршка корекција мандибуларног ретрогнатизма,
 158. Хируршка корекција латерогнатије,
 159. Хируршка корекција брадне проминенције једнострука,
 160. Хируршка корекција брадне проминенције двострука,
 161. Хируршка корекција мандибуларне асиметрије,
 162. Ендоскопија ТМ зглобова,
 163. Остеодистракција доње вилице,
 164. Уградња имплантата у отежаним анатомским условима,
 165. Отварање имплантата.

 БЛИЖИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОЦЕДУРА У ЈЕДНОДНЕВНОЈ ХИРУРГИЈИ

За обављање једнодневне хирургије у здравственој установи, односно приватној пракси, поједине просторије, у зависности од намене треба да имају најмање следеће површине:

Организациона целина 1:

1) Чекаоница са мокрим чвором (слободна квадратура),

2) Ординација: 10 m²,

3) Просторија за интервенције 16 m².

Организациона целина 2:

1) Соба за пацијенте 11 m² (премедикација, постоперативно праћење) са 2 болесничке постеље,

2) Операциона сала: 20 m² са одвојеним улазом и излазом и предпростором за прање руку 2 m²,

3) Простор за стерилизацију 3 m²,

4) Мокри чвор за пацијента (слободна квадратура).

Здравствена установа, односно приватна пракса може обављати интервенције у једнодневној хирургији ако има одговарајући кадар, опрему, лекове и медицинска средства утврђене правилником којим се прописују ближи услови у погледу кадра, опреме, простора, лекова и медицинских срестава за обављање здравствене делатности, односно одређених послова здравствене делатности за које је регистрована, као и кадар, опрему, лекове и медицинска средства прописану истим правилником, неопходну за извођење наведених процедура у једнодневној хирургији у делу којим се прописују услови неопходни за обављање здравствене делатности специјалне болнице из хируршких грана медицине, односно денталне медицине.

Ризик од настанка штетних последица по живот и здравље пацијената за обављање интервенција у области једнодневне хиругије у условима прописаним у прилогу 1 овог правилника, сматрају се високим.

 Прилог 2.
МЕДИЦИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ "ANTIAGE" МЕДИЦИНЕ, ПОТРЕБНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ И БЛИЖИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ЛЕКОВА

Методе "antiage" медицине, као нове здравствене технологије, обухватају методе и поступке превенције, дијагностике лечења и рехабилитације промена насталих као последица старења, односно методе чијом применом се благотворно утиче на здравље и физички изглед.

Методе "antiage" медицине нису посебно обухваћене студијским програмима академских интегрисаних студија медицине и стоматологије, а у непосредној су вези са одређеним стеченим знањима и вештинама на академским интегрисаним студијама медицине и стоматологије, као и одређених специјализација и ужих специјализација здравствених радника.

Методе и поступци "antiage" медицине могу се обављати у здравственој установи и приватној пракси која је основана као општа или специјалистичка ординација доктора медицине, доктора стоматологије, односно поликлиника.

Методе "antiage" медицине се уводе у рад и обављају у складу са процедуром за увођење нових здравствених технологија у складу са законом.

Методе превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације "antiage" медицине су следеће:

 1. Естетске - хируршки сродне технике, које у свом раду користе инвазивне, умерено инвазивне и минимално инвазивне технике, чији је циљ естетска промена, побољшање функције, изгледа, подмлађивање, а обављају се на лични захтев пацијента.
 2. Остале "antiage" процедуре

 БЛИЖИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

Здравствена установа и приватна пракса могу обављати методе и поступке "antiage" медицине, као методе нових здравствених технологија, ако поред услова прописаних Законом о здравственој заштити, обезбеде дозволу Министарства здравља за увођење нових здравствених технологија из одређене области "antiage" медицине.

Здравствена установа и приватна пракса у погледу кадра мора обезбедити најмање једног здравственог радника који има потребну едукацију у складу са овим стручно методолошким упутством.

Здравствена установа и приватна пракса могу обављати методе и поступке "antiage" медицине, ако поред законом прописаних услова по питању простора, за делатност за коју су регистровани, имају обезбеђену и просторију прописану Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, као просторију за интервенције.

За методе и поступке "antiage" медицине у пружању здравствене заштите у којима се користе одређени инструменти, апарати и уређаји, било да се користе самостално или у комбинацији, укључујући и софтвер потребан за правилну примену, здравствена установа односно приватна пракса је дужна да обезбеди доказ надлежне Агенције за лекове и медицинска средства да се ради о регистрованом медицинском средству.

Здравствена установа и приватна пракса могу обављати методе и поступке "antiage" медицине, ако поред обезбеђене одговарајуће врсте и количине лекова и медицинских средстава потребних за обављање одговарајуће здравствене делатности, имају обезбеђене и одговарајуће врсте и количине лекова и медицинских средстава у зависности од врсте метода и поступака "antiage" медицине, регистрованих од стране Агенције за лекове и медицинска средства.

 ПРОЦЕДУРЕ У "ANTIAGE" МЕДИЦИНИ

Процедуре у области естетске "antiage" медицине

1) Технике надокнаде волумена коже, поткоже и слузокоже у циљу уклањања знака старења (Ињектирање дермалних филера),

2) Примена Ботулинум токсина - корекција бора,

3) Минимално инвазивне технике лифтинг лица - лифтинг нитима,

4) Регенеративна медицина - примена код уклањања знака старења: ПРП - техника ињектирања у естетској медицини - уклањања знака старења на кожи лица и тела и друге сродне технике,

5) Мезотерапија - примена у естетској медицини и примена у терапијске сврхе,

6) Хемијски пилинг,

7) Колаген индукциона терапија - дермоабразија и "microneedling" - (која продире кроз стратум корнеум или 0,2 mm око носа и очију, 0,5 mm на остатку лица и врата и 1 mm на остатку тела),

8) Карбокситерапија,

9) Електромагнетна зрачења:

- Неаблативно фракционо подмлађивање површине коже,

- Аблативно фракционо помлађивање површине коже,

- Третмани интензивним пулсирајућим светлом (ИПЛ), изузев очне регије,

- Фотодинамичка терапија,

- Радиофреквентна терапија за затезања коже,

- Уређаји са инфрацрвеним зрацима и другим уређајима за третмане затезања коже,

- Ласери, третмани инфрацрвеним зрацима, радиофреквентна терапија, третмани интензивним пуслирајућим светлом и други извори еквивалентне снаге и енергије која се примењује у очној регији,

- Високофреквентни, радиофреквентни и други третмани уз помоћ уређаја заснованих на енергији којима се температуре коже повећава на преко 42 °C,

- Третмани помоћу ЛЕД светла (светлећих диода) или еквивалентних електромагнетних извора (преко 500 mW·cm -2)  за потребе биомодулације,

- Фокализовани ултразвук.

 ЕДУКАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ "ANTIAGE" МЕДИЦИНЕ

 Едукације у области естетске "antiage" медицине

Стицање знања и вештина у области естетске медицине обезбеђује се:

1) У оквиру специјализације и уже специјализације из области пластичне, реконструктивне и естетске хирургије,

2) Акредитованим програмом континуиране медицинске едукације, и то:

- Курс - вид континуиране едукације у оквиру кога се преносе теоријска знања и вештине у мањој групи полазника (до 50 особа). Вештине треба да чине минимум 50% предвиђене дужине трајања курса и морају детаљно да буду описане у сажетку;

- Студијски боравак за "antiage" процедуре - боравак у здравственим и образовним установама здравствене струке ради додатне едукације или упознавања организације рада у коме су вештине заступљенене са минимум 50%;

 Едукације из осталих области "antiage" медицине

Стицања знања која се односе на остале "antiage" процедуре обезбеђују се:

 1. У оквиру одређених специјализација и ужих специјализација, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и сарадника,
 2. У оквиру постдипломских студија,
 3. Акредитованим програмом континуиране медицинске едукације којим се обезбеђује 120 часова теоретске и интерактивне наставе са обезбеђеном провером знања.

Континуирана медицинска едукација за "antiage" процедуре спроводи се под руководством ментора кога одређује руководилац здравствене установе, оснивач приватне праксе у којој се одржава континуирана медицинска едукација, односно организатор акредитованог програма медицинске едукације у области "antiage" медицине.

Поступак процене квалитета програма континуиране едукације врши Здравствени савет Србије, у складу са законом.

У поступку акредитације програма континуиране едукације за област естетске "antiage" медицине, Здравствени савет Србије може да затрежи претходно консултативно мишљење Министарства здравља - Републичке стручне комисије за област пластичне, реконструктивне и естетске хирургије, Подгрупе за естетску "antiage" медицину.

Предавач, односно едукатор акредитованог програма континуиране медицинске едукације за "antiage" медицину има најмање исти степен стручне спреме, као и лица на која се односи акредитовани програм.

Предавач, односно едукатор акредитованог програма континуиране медицинске едукације за "antiage" медицину може бити здравствени радник који се непосредно (основном здравственом делатношћу) бави сродним техникама, вештинама, методама тј. пружа здравствене услуге из сродних грана медицине односно стоматологије, у складу са завршеном специјализацијом односно ужом специјализацијом и са радним искуством у тој области у трајању од најмање пет година.

Предавач, односно едукатор акредитованог програма континуиране медицинске едукације за област естетске "antiage" медицине, осим наведених услова, мора да има искуство у пружању одређене естетске "antiage" процедуре, наведене у овом Стручно методолошком упутству тачкама 1. до 9, најмање 30 у последњој години пословања.

Организатор акредитованог програма мора да обезбеди организационо - техничке услове за успешно спровођење програма континуиране едукације, односно да има развијен систем евиденције присуства, систем провере знања (за курсеве), систем евалуације организованог скупа, систем за чување документације у временском периоду од најмање седам година, као и друге услове који су од значаја за акредитацију програма.

Организатор акредитованог програма издаје потврду о учествовању за све учеснике програма, односно сертификат о стручној оспособљености за самостално обављање одређених поступака и метода "antiage" медицине, потписан од стране едукатора.

Потврда је документ којим се потврђује учествовање на акредитованом програму континуиране едукације и садржи:

- службени назив организатора акредитованог програма;

- место и датум одржавања;

- назив теме;

- врста континуиране едукације;

- број евиденционе одлуке о акредитацији програма континуиране едукације;

- број додељених бодова за учествовање;

- име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се издаје потврда;

- печат и потпис (електронски, факсимили или својеручни) организатора акредитованог програма;

- прецизно наведене компетенције за самостални рад полазника акредитованог програма за стицање знања и вештина у области естетске и "antiage" медицине.

Полазници континуиране едукације у циљу оспособљавања за рад у пружању услуга естетске медицине могу бити искључиво доктори медицине и доктори стоматологије са положеним стручним испитом и радним искуством у трајању од три године.

Табела "antiage" процедура са прописаном врстом едукација и стручном спремом едукатора.

Процедура

Врста едукације

Едукатор

1. Технике надокнаде волумена у циљу уклањања знака старења (ињектирање дермалних филера)
6 h теорије
28 h практичног рада
6 h теорије
32 h праксе

Континуирана медицинска едукација - Курс
Техника ињектирања
1. Основни ниво
2. Напредни ниво
1. Основни ниво
- анатомија
- техника ињектирања
- компликације
- производи и протоколи
2. Напредне технике:
- анатомија,
лице
тело
генитална регија
- техника ињектирања
- компликације
- производи и протоколи

- Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије
- Др стоматологије специјалиста максилофацијалне хирургије (за периоралну регију)
- Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије
- Специјалиста гинекологије - само за гениталну регију
- Специјалиста урологије - само за гениталну регију

2. Примена ботулинум токцина - естетска медицина
4 h теорије
8 h праксе

Континуирана медицинска едукација - Курс
- анатомија
- техника ињектирања
- компликације
- производи и протоколи

- Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије
- Специјалиста дерматологије

3. Минимално инвазивне технике лифтинга - лифтинг нитима (thred lifting)
6 h теорије
24 h праксе

Континуирана медицинска едукација - Курс
(Услов за похађање курса да је савладао технике ињектирања дермалних филера)
Минимално инвазивна техника лифтинглифтинг нитима
1. Лице
2. Тело

- Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије

4. Регенеративна медицина -примена код уклањања знака старења
ПРП - техника ињектирања у естетској медицини - уклањања знака старења на кожи лица и тела
6 h теорије
12 h праксе

Континуирана медицинска едукација - Курс
1. Примена ПРП - кожа и слузокоже
2. Примена ПРП - генитална регија

- Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије
- Специјалиста дерматологије
- Специјалиста гинекологије (само за гениталну регију)

5. Мезотерапија- примена у естетској медицини - техника ињектирања
6 h теорије
12 h праксе

Континуирана медицинска едукација - Курс
- анатомија
- техника ињектирања
- компликације
- производи и протоколи
1. лице
2. тело
Ињекционе технике

- Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије
- Специјалиста дерматологије
- Специјалиста других специализација са пет година искуства у раду у естетској медицини - мезотерапији

6. Хемијски пилинзи
3 h теорије
9 h праксе

Континуирана медицинска едукација - Курс
Протоколи - за пилинге
1. лице
2. тело

- Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије
- Специјалиста дерматологије

7. Колаген индукциона терапија - дермоабразија, "microneedling"
4 h теорије
8 h праксе

Континуирана медицинска едукација - Курц
Терапија која продире кроз стратум корнеум или 0,2 mm око носа и очију, 0,5 mm на остатку лица и врата и 1 mm на остатку тела

- Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије
- Специјалиста дерматологије

8. Карбокситерапија
6 h теорије
12 h праксе

Континуирана медицинска едукација - Курс
- анатомија
- техника апликације
- компликације
- производи и протоколи
1. лице
2. тело
3. генитална регија

- Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије
- Специјалиста дерматологије Специјалиста гинекологије (само за гениталну регију)

9. Електромагнетна зрачења и ласер примена у естетици
 6 h теорије
 18 h праксе

Континуирана медицинска едукација - Курс
Примена ласера различитих таласних дужина
Различите индикације:
- Неаблативно фракционо подмлађивање површине коже (resurfacing)
- Аблативно фракционо подмлађивање површине коже (resurfacing)
- Третман иинтензивним пулсирајућим светлом (ИПЛ), изузев очне регије
- Фотодинамичка терапија.
- Радиофреквентна терапија зазатезања коже.
- Уређаји са инфрацрвеним зрацима и други уређаји нпр. за третмане затезања коже.
- Ласери, третмани инфрацрвеним зрацима, радифреквентна терапија, третман интензивним пуслирајућим светлом и други извори еквивалентне снаге и енергије која се примењује у очној регији.
- Високофреквентни, радиофреквентни и други третмани уз помоћ уређаја заснованих на енергији којима се температура коже повећавана преко 42 °C
- Третмани помоћу ЛЕД светла (светлећих диода) или еквивалентних електромагнетних извора (преко 500 mW·cm -2)  за потребе биомодулације.
- Фокализовани ултразвук

- Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије
- Специјалиста дерматологије
- Специјалиста физикалне медицине

Ризик од настанка штетних последица по живот и здравље пацијената за обављање процедура у области "antiage" медицине у условима прописаним у Прилогу 2. овог правилника, сматрају се високим.