Дом здравља „Стари град“

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-4202/2020 од 05.06.2020. године, члана 7 Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 96/19), члана 7 Правилника о поступку и критеријумина за заснивање радног односа на неодређено време у Дому здравља „Стари град“, број 1310/3 од 05.06.2019. године и Одлуке в. д. директора Дома здравља „Стари град“, број 2433/О од  27.10.2020. године, Дом здравља  „Стари град“ расписује Конкурс  за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и објављује следећи

 

О Г Л А С

 

Назив радног места:

 1. Самостални правни сарадник

 

Услови за пријаву кандидата:

 • завршен Правни факултет -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • најмање три године радног искуства.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, са адресом, контакт телефоном и е-адресом;
 • копију дипломе о завршеном Правном факултету; 
 • оверану потврду/е из установа/привредног субјекта у којој кандидат ради (или у којој је радио) о укупном радном стажу на пословима дипломираног правника.

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата - дипломираног правнка:

 • просечна оцена студирања
 • дужина студирања
 • радно искуство у струци (подразумева радни однос, радни однос са положеним стручним/државним испитом, волонтирање, рад на одређено/неодређено време)
 • оцена на разговору (интервју)

 

Као доказ о дужини радног искуству се доставља оверана потврда из установа/привредног субјекта  у којој кандидат ради (или у којој је радио) о укупном радном стажу на пословима дипломираног правника.

 

У случају да кандидат не достави тражену оверену потврду о радном искуству сматраће се да нема искуства.

 

Рок за подношење пријаве је најкасније до 16.11.2020. године до 12:00 сати.

 

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас са траженим документика којима се доказује испуњавање услова за учествовање на Конкурсу се достављају поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.   

              

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

 

              Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од навише 30 дана од дана завршетка конкурса.

 

Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

       

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

Прим. др Весна Јањушевић

в. д. директора