ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА 28.04.2021.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Министарство здравља оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

 

            I Орган у коме се радна места попуњавају:

 

            Министарство здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

 

            II Радно место које се попуњава: 

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за санитарни надзор Ужице, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 2 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.    

Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52.

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за санитарни надзор Крушевац, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Брус, ул. Краља Петра I бр.120

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за санитарни надзор Ниш, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 4 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш, ул. Страхињића бана бб (2 извршилаца)

                       Прокупље, ул. Таткова 2 (1 извршилац)

                       Блаце, ул. Карађорђева 4 (1 извршилац)

 1. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове за потребе санитарне и здравствене инспекције Одсека Ниш, разврстано у звање референт, Одсек за санитарни надзор Ниш, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове – 1 извршилац.

Опис посла: Води евиденцију управних предмета и даје обавештење о кретању предмета санитарних и здравствених инспектора у Одсеку; заводи, експедује и архивира предмете; води евиденцију о набавци и дистрибуцији канцеларијског материјала и сервисирању факсова, копир апарата и рачунарске опреме за потребе Одсека; води евиденцију о присутности на послу санитарних и здравтсвених инспектора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или природног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш, ул. Страхињића бана бб.

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, Група за санитарни надзор Зајечар, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Групе; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.    

Место рада: Зајечар, ул. Генерала Гамбете бр. 44.

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за санитарни надзор Ваљево, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 2 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Уб, ул. Вељка Влаховића бр. 6 ( 1 извршилац)

                       Лајковац, ул. Носиоца Албанске споменице бр. бб ( 1 извршилац)

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, Група за санитарни надзор Приштина, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Косовска Митровица, Косовско-Митровачки округ, ул. Немањина бр. бб

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за санитарни надзор Београд, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 4 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.    

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1 (4 извршилаца)

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Београд, Одељење граничне санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 2 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор на граници, односно на другим местима где се врши царињење у областима контроле безбедности хране и здравствене исправности предмета опште употребе који се увозе, контроле путника и превозних средстава у међународном саобраћају ради спречавања уношења и ширења заразних болести; врши надзор над спровођењем прописаних мера у области заштите становништва од заразних болести, решавањем у првостепеном управном поступку; изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима решавањем у првостепеном управном поступку; учествује у изради извештаја о раду Одсека; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1

                       Крагујевац, Спортска хала „Језеро“, ул. Града Сирена 15

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Суботица, Одељење граничне санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор на граници, односно на другим местима где се врши царињење у областима контроле безбедности хране и здравствене исправности предмета опште употребе који се увозе, контроле путника и превозних средстава у међународном саобраћају ради спречавања уношења и ширења заразних болести; врши надзор над спровођењем прописаних мера у области заштите становништва од заразних болести, решавањем у првостепеном управном поступку; изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима решавањем у првостепеном управном поступку; учествује у изради извештаја о раду Одсека; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Суботица, ул. Максима Горког 11 (зграда „Војводинашпед“)

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Врање, Одељење граничне санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 2 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор на граници, односно на другим местима где се врши царињење у областима контроле безбедности хране и здравствене исправности предмета опште употребе који се увозе, контроле путника и превозних средстава у међународном саобраћају ради спречавања уношења и ширења заразних болести; врши надзор над спровођењем прописаних мера у области заштите становништва од заразних болести, решавањем у првостепеном управном поступку; изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима решавањем у првостепеном управном поступку; учествује у изради извештаја о раду Одсека; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада:

Врање, Царински терминал „Yumko“, ул. Радничка 5 (1 извршилац)

Димитровград, ул. Балканска бр. 105 ( 1 извршилац)

 1. Радно место здравствени инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за здравствену инспекцију Београд, Одељење здравствене инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 2 извршилаца.

Опис послова: Врши надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1 (1 извршилац)

                       Смедерево, ул. Трг Републике бр. 5 (1 извршилац)

 1. Радно место здравствени инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за здравствену инспекцију Ниш, Одељење здравствене инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите, решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зајечар, ул Генерала Гамбете 44

 1. Радно место здравствени инспектор, разврстано у звање саветник, Одсек за здравствену инспекцију Чачак, Одељење здравствене инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Шабац, ул. Господар Јевремова 6.

 1. 15. Радно место инспектор за контролу производње и промет лекова, медицинских средстава и израде галенских лекова, разврстано у звање саветник, Одељење инспекције за лекове, медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре, Сектор за инспекцијске послове - 3 извршиоца.

Опис послова: Врши инспекцијске надзор над субјектима који обављају производњу, промет и испитивање лекова, односно медицинских средстава, израду галенских лекова, решава у управним стварима у првостепеном управном поступку и изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима, врши контролу оглашавања и рекламирања лекова и медицинских средстава, врши увид у документацију и евиденције о фармаковигиланци, односно вигиланци медицинских средстава; утврђује и контролише примену смерница Добре произвођачке праксе, Добре дистрибутивне праксе, Добре лабораторијске праксе из области производње, промета и испитивања лекова и медицинских средстава; узоркује лекове и медицинска средства у сврху испитивања после добијања дозволе за стављање у промет (систематска контрола), као и сврху ванредне контроле и дефекта квалитета лекова и медицинских средстава;води Регистар  произвођача активних супстанци, Регистар издатих  сертификата о примени Смерница добре произвођачке праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре произвођачке праксе, Регистар издатих дозвола за производњу лекова, Регистар лабораторија, Регистар издатих  сертификата о примени Смерница добре лабораторијске праксе, евиденцију издатих решења о укидању сертификата Добре лабораторијске праксе, Регистар произвођача медицинских средстава, Регистар издатих дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, Регистар издатих дозвола за промет медицинских средстава на мало; учествује у изради стандардизованих радних процедура инспектора за лекове и медицинска средства; сарађује са другим инспекцијским службама, привредним и другим органима; израђује планове и извештаје у раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области фармацеутске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

 1. 16. Радно место инспектор за производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора, разврстано у звање саветник, Одељење инспекције за лекове, медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре, Сектор за инспекцијске послове - 2 извршилацa.

Опис послова: Врши инспекцијске послове у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора, решава у управним стварима у првом степену; узоркује психоактивно контролисане супстанце и прекурсоре у сврху испитивања, као и ванредне контроле; утврђује испуњеност услова за издавање дозвола за производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора; утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за обављање послова овлашћених лабораторија за индентификацију и испитивање психоактивних супстанци и прекурсора, као и за обављање овлашћених лабораторија за хемијску анализу прекурсора; учествује у изради стандардизованих радних процедура инспектора; учествује у изради информационог система и води евиденцију објеката под надзором; сарађује са другим инспекцијским службама, правосудним и прекршајним органима,Управом царине и међународним инспекцијским службама у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанции прекурсора; израђује планове и извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно–научних поља: природноматематичких наука, техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

 1. Радно место руководилац Групе за студијско-аналитичке послове у области инспекцијског надзора, разврстано у звање самостални саветник, Сектор за инспекцијске послове – 1 извршилац

Опис посла: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; прати стање у области инспекцијског надзора, врши анализу и процену ризика у областима надзора и предузетим мерама у вршењу надзора, као и у управљању ризицима; врши упоредну анализу прописа; утврђује методологију и унутрашње процедуре којима се обезбеђује ефикасно управљање ризицима; припрема обавештења и обрасце о планираним контролама; сарађује са другим инспекцијским службама, правосудним и другим органима; сачињава анализу и израђује план и програм едукације и обуке инспектора; учествује у припреми националних прописа и стратешких докумената у областима инспекцијског надзора; израђује стручна мишљења у вези са применом прописа из области инспекцијског надзора; израђује извештај о раду Групе и предлаже мере за побољшање рада; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства или из научне области правних наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, ул. Омладиских бригада 1.

 1. Радно место за студијско-аналитичке послове, разврстано у звање саветник, у Групи за студијско-аналитичке послове у области инспекцијског надзора, Сектор за инспекцијске послове – 1 извршилац

Опис посла: Учествује у изради стандардних оперативних процедура у областима под надзором; припрема податке за информатичку обраду уписа дијетеских производа у базу података, издатих решења за почетак рада и обављање послова из области ДДД, приватне праксе, производње лекова, медицинских средстава и велепродаје, из мониторинга хране и предмета опште употребе, прикупља, координира и обрађује податке о увозу и извозу хране и предмета опште употребе на граници и другим местима царињења, као и податке везане за неусаглашеност производа са прописаним захтевима приликом увоза; сарађује у припреми и обради података за е-инспектора; ажурира базу података о субјектима у пословању у областима под надзором; учествује у изради планова рада и извештаја о раду Групе; сарађује са ужим унутрашњим јединицама, органима и организацијама и институцијама јавне управе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, ул. Омладиских бригада 1.

 1. Радно место за процену ризика у области инспекцијског надзора, разврстано у звање саветник, у Групи за студијско-аналитичке послове у области инспекцијског надзора, Сектор за инспекцијске послове – 1 извршилац

Опис посла: Обавља процену ризика и врши анализу предузетих мера у вршењу инспекцијског надзора; утврђује методологију и унутрашње процедуре којима се обезбеђује ефикасно управљање ризицима и предлаже стандараде за категоризацију надзираних субјеката према степену ризика; учествује у изради стандардних оперативних процедура у областима под надзором; сарађује у припреми и обради података за е-инспектора; ажурира базу података о субјектима у пословању у областима под надзором; учествује у изради планова рада и извештаја о раду Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, ул. Омладиских бригада 1.

 

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:

Опште функционалне, компетенције и то:

 • „Организација и рад државних органа Републике Србије“, - провераваће се путем теста (писмено),
 • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
 • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писмено).

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“,(поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може поптпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

 

IV Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и-11:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови

(општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности организације органа  (Закон о санитарном надзору) провераваће се писмено путем симулације

За радно место под редним бројем 4:

Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи и акти из надлежности организације органа (Закон о санитарном надзору) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места  (Закон о општем управном поступку) провераваће се писмено путем симулације

За радно место под редним бројем 12-14:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности организације органа  (Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације.

За радна места под редним бројем 15:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови

(општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности организације органа  (Закон о лековима и медицинским средствима) провераваће се писмено путем симулације

За радна места под редним бројем 16:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови

(општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности организације органа  (Закон о психоактивним контролисаним супстанцама) провераваће се писмено путем симулације.

За радна места под редним бројем 17:

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа  (Закон о санитарном надзору) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности хране) провераваће се писмено путем симулације.

За радна места под редним бројем 18:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа  (Закон о здравственој исправности предмета опште употребе) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности хране) провераваће се писмено путем симулације.

За радна места под редним бројем 19:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа  (Закон о санитарном надзору) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности хране) провераваће се писмено путем симулације.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства здравља

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/346039/konkursi.php.

 

V Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. и 19. (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова – стандардизованим инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

Понашајне компетенције за радно место под редним бројевима 17.. (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова – стандардизованим инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

 

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства здравља, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства здравља или у штампаној верзији на писарници Министарства здравља, Београд, Немањина 22-26.

 Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радна места под редним бројем 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. и 16.).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је  оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства здравља, ул. Немањина 22-26, Београд.

XIV Трајање радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним испитом за инспектора немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита за инспектора.

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 28. маја 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства здравља, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

 Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе или путем телеграма), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XVI Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар здравља.

 

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на огласној табли, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.